Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Hokkanen, Anne

"Susiriesa pian koko maassa". Suurpetojen representaatiot maaseudun elinkeinoihin keskittyvän erikoissanomalehden diskursseissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka suurpedot representoidaan maaseudun elinkeinoihin keskittyvän erikoissanomalehti Maaseudun Tulevaisuuden diskursseissa. Diskurssit määrittelen erityisiksi tavoiksi rakentaa suurpetoja koskevaa todellisuutta, ja näin tehdessään ne myös tuottavat niistä representaatioita eli esittävät ne tietynlaisina. Lähtökohtana on sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva ajatus todellisuudesta sosiaalisessa, kielellisessä vuorovaikutuksessa rakentuvana. Kieli ei siis vain passiivisesti heijasta suurpetoja koskevaa todellisuutta, vaan rakentaa sitä. Tutkimusmenetelmänäni käytän kriittistä diskurssianalyysia, ja aineisto koostuu vuoden 2007 aikana Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistuista, suurpetoja käsittelevistä journalistisista jutuista.

Tutkielman taustalla on ajatus median merkittävästä roolista suurpetoja koskevien mielikuvien muodostuksessa. Oletan, että Maaseudun Tulevaisuuden diskursseissa suurpedoista tuotetut representaatiot ovat suhteellisen negatiivisia, sillä suurpedot määritellään agraarikulttuurin kontekstissa usein vahinkoa aiheuttaviksi haittaeläimiksi.

Aineistosta erottuu seitsemän eri diskurssia, määrän diskurssi, vahingollisuusdiskurssi, uhan ja pelon diskurssi, poliittinen kiista -diskurssi, käyttäytymisdiskurssi, osa luontoa -diskurssi sekä katselun diskurssi. Näistä määrän diskurssi, vahingollisuusdiskurssi sekä uhan ja pelon diskurssi ovat määrällisesti tarkasteltuna vallitsevassa asemassa ja tuottavat suurpedoista negatiivisia representaatioita esittäen ne vahingollisina ja uhkaa aiheuttavina haittaeläiminä, joiden määrä lisääntyy hallitsemattomasti. Vallitseville diskursseille vastakkaisiksi asettuvat käyttäytymisdiskurssi, osa luontoa -diskurssi sekä katselun diskurssi, joiden tuottamat representaatiot suurpedoista ovat neutraaleja ja myönteisiä.

Suhtautuminen suurpetoihin ilmenee toisinaan jutuissa selkeästi, esimerkiksi suurpetokantojen voimistuminen kategorisoidaan kasvavaksi ongelmaksi. Näkökulmavalintojen voi ajatella kytkeytyvän sosiokulttuuriseen kontekstiin, eli agraarikulttuuriin ja sen arvoihin ja normeihin, jonka puitteissa juttuja sekä tuotetaan että tulkitaan. Näin ne myös ilmentävät tiettyä sosiokulttuuriseen kontekstiin kytkeytyvää ideologiaa.
Avainsanat:
suurpeto, representaatio, diskurssi, ideologia
© Tritonia 2014-2019