Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Liesmäki, Jaakko

Kansainvälistymismuodot mediaseurantatoimialalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annika Tidström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Mediaseurantayritykset muodostavat pienen mutta kiinnostavan toimialan. Toimialan yritykset tarjoavat asiakkailleen työkaluja ulkoisen viestinnän ja mainonnan onnistumisen arvioimiseksi kuten myös informaatiota strategisen päätöksenteon tueksi. Ne auttavat asiakasorganisaatioita hallitsemaan informaatiotulvaa eristämällä ja tiivistämällä asiakkaiden kannalta oleellisimman tiedon. Tätä prosessia mediaseurantayritykset tekevät
hyödyntäen sekä tietoteknologisia ratkaisuja että media-analyytikoiden ammattitaitoa.

Mediaseurantatoimialaa on tutkittu erittäin vähän. Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä alan yritysten kansainvälistymiseen vaikuttaviin tekijöihin ja siihen, miten
mediaseurantayritykset palvelevat ulkomaisilla markkinoilla sijaitsevia asiakkaitaan. Tutkimus perustuu kirjallisuudessa esitettyihin yleisiin kansainvälistymismuotoihin ja niihin liittyviin valintatekijöihin. Kansainvälistymistä tarkastellaan yhtenä keinona yritykselle kasvattaa liiketoimintaansa. Käsittely kohdistuu kansainvälistymiseen niin vientioperoinnin kuin sopimus- ja investointiperusteisten entrymuotojen kautta. Näiden
muotojen käsittelyä laajennetaan palveluyrityskontekstiin tarkastelemalla palveluiden ominaisuuksia ja palveluyritysten kansainvälistymistä koskevaa kirjallisuutta.

Empiirisen tutkimuksen kohteena on kaksi suomalaista mediaseuranta-alan yritystä, joilla on molemmilla kansainvälisiä toimintoja. Johtopäätöksenä teoreettisten viitekehysten käsittelyiden ja tapaustutkimusten analysoinnin perusteella todetaan, että mediaseurantatoimialalle soveltuvimpina ansainvälistymismuotoina vaikuttaisivat olevan investointiperusteiset muodot, erityisesti uuden yrityksen perustaminen kohdemarkkinoille. Valintaan uudeksi soveltuvaksi entrymuodoksi sekä uudeksi markkina-alueeksi vaikuttavat
paikallisten markkinoiden koko, sisäänpääsymahdollisuudet uusiin medioihin sekä kielitaitoisen henkilöstön saatavuus.
Avainsanat:
Palveluiden kansainvälistyminen, entrymuodot, mediaseuranta
© Tritonia 2014-2019