Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Savela, Leena

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaikutus verkkopalvelun käytettävyyteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jouni Lampinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaikutus verkkopalvelun käytettävyyteen. Tutkimus aloitettiin, koska sen avulla uskottiin olevan mahdollista
osoittaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun positiiviset vaikutukset. Lukuisia tutkimuksia on tehty käytettävyyden arvioinnista ja kehittämisestä tuotteen käyttöönoton jälkeen. Tämän tutkimuksen lähestymistapa poikkeaa aikaisempien tutkimusten lähestymistavasta, koska siinä esitetään kuinka käytettävyys rakennetaan tuotteeseen käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti tuotteen suunnitteluvaiheesta lähtien.
Tutkimus on tapaustutkimus ja se rajattiin tässä tutkimuksessa käyttäjäkeskeisesti suunniteltavaan verkkopalveluun.

Tutkimuksessa suunniteltiin pieni verkkopalvelu käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksessa käytettyjä käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä ovat kilpailevan tuotteen käytettävyyden arviointi sekä iteratiivinen suunnitteluprosessi. Kilpailevan tuotteen arvioinnin tuloksia käytettiin hyväksi verkkopalvelun iteratiivisessa suunnitteluprosessissa, joka toteutettiin paperiprototyyppien avulla. Tavoitteena oli saada suunniteltavan verkkopalvelun käytettävyys paremmaksi kuin kilpailevan tuotteen. Verkkopalvelun käytettävyystavoitteet saavutettiin iteratiivisen suunnitteluprosessin toisella iteraatiolla. Verkkopalvelun käytettävyys ja sen kehittyminen pystyttiin toteamaan käytettävyyden arvioinnissa käytettyjen kvantitatiivisten mittareiden avulla.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun positiiviset vaikutukset osoittautuivat tutkimuksessa merkittäväksi. Tutkimuksen tulos on, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu vaikutti verkkopalvelun
käytettävyyteen parantamalla sitä merkittävästi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että käyttäjäkeskeisen suunnittelun suurimmat hyödyt saavutetaan juuri aikaisen vaiheen käytettävyyden arvioinnin avulla, joka vähentää huomattavasti tuotteen toteutuksen jälkeisiä muutospaineita. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun teoriaa, jonka mukaan se tuottaa käytettävyydeltään hyviä tuotteita. Tutkimuksessa esiteltyjä menetelmiä voidaan käyttää muiden tutkimuskohdetta vastaavien sovellusten suunnittelussa ja niitä
suositellaan käytettävän jatkuvasti osana tuotteen suunnitteluprosessia.
Avainsanat:
käytettävyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käytettävyyden arviointi, käytettävyyden mittaaminen, iteratiivinen suunnitteluprosessi
© Tritonia 2014-2019