Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saari, Janne

LIIKEARVON MERKITYS YRITYKSEN SUBSTANSSIN JA VAPAAN KASSAVIRRAN MARKKINA-ARVOON: Tutkimus Helsingin Pörssistä vuosilta 2005-2008

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Äijö Janne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
EU:n alueella julkisesti noteerattujen yritysten taseissa olevan liikearvon käsittelymenetelmä muuttui vuoden 2005 alusta lukien merkittävästi kansainvälisen IFRS -standardiston voimaan astumisen johdosta. IFRS 3 - standardin mukaan liikearvo on varallisuutta, jota testataan vuosittain tai useammin, mikäli tarvetta tulee. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, onko liikearvon määrä taseessa vaikuttanut noteerattujen yritysten substanssin ja kassavirran markkina-arvoon. Selvitys tehdään käyttäen hyväksi taseista laskettua P/B –lukua ja P/FCF –lukua.

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 68 Helsingin pörssissä (OMHX) noteeratun yrityksen tilinpäätöstiedoista aikavälillä 1.1.2005 – 31.12.2008. Tutkimuksessa käytetään Kruskal-Wallisin testiä, jonka avulla testataan ryhmittelymuuttujien
avulla, onko P/B- tai P/FCF –lukujen jakaumissa tilastollisesti
merkitseviä eroja.

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella ei voida sanoa, että liikearvo vaikuttaisi P/B –lukuun tai P/FCF –lukuun. Saatujen tulosten perusteella liikearvo on omaisuuserä, joka ei vaikuta kyseisiin tunnuslukuihin.
Avainsanat:
liikearvo, liikearvon testaus, P/B -luku, P/FCF -luku
© Tritonia 2014-2019