Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pekkanen, Mika

Kovametallipyörösahan sahausprosessin mittaus ja optimointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jarmo Alander
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Laitos:
Sähkö- ja automaatiotekniikan laitos
Pääaine:
Automaatiotekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Nopeus, tehokkuus, leikkuujälki sekä materiaalisäästöt ovat muuttujia, jotka luovat paineita sahakoneiden valmistajille valmistaa yhä parempia sahakoneita kustannuksien kuitenkin pysyessä mahdollisimman alhaisina. Terien paksuudet pyritään minimoimaan, mikä tuo materiaalisäästöjä sahausprosessissa. Kuitenkin terän dynaamiset ominaisuudet heikkenevät sitä mukaa, mitä ohuemmaksi terä suunnitellaan. Tämä ilmenee terän tärinänä sahausprosessin aikana ja sitä kautta terän kestoajan lyhenemisenä ja terärikkoina. Myös terän lämpeneminen sahauksen aikana on huomioitava tekijä.

Tässä työssä tutkitaan keinoa mitata ja valvoa terän tärinää ja lämpötilaa sahausprosessin aikana sahan vaihdelaatikolle asennettavan tärinäanturin, diagnostiikkayksikön ja IR-lämpötila-anturin avulla. Apuna käytettiin Fourier-muunnosta, jolla aikatason signaali muutettiin taajuustason signaaliksi. Myös mahdollisuutta mitata tärinää äänen perusteella tutkittiin.

Tuloksien perusteella voidaan todeta, että tärinänmittaus antaa hyvän keinon mitata ja jopa luoda häiriösietoinen takaisinkytkentäjärjestelmä sahausprosessin reaaliaikaiseen säätämiseen. Tämä tarjoaa keinon parantaa terän kestoa sekä sahausjälkeä ja yleensä optimoida sahausprosessia ja sen parametreja.
Avainsanat:
Tärinän mittaus, taajuusanalyysi, FFT, signaalinkäsittely, kovametallipyörösaha, metallin sahaaminen
© Tritonia 2014-2019