Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Salminen, Eliisa Aurora

"Tästä aiheesta voisin kirjoittaa vaikka kirjan". Vuorovaikutus ja roolit asiantuntijuuden näkökulmina verkkokeskustelussa.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tutkielmani käsittelee asiantuntijuuden ilmenemistä internetin keskustelupalstalla. Tavoit-teena on selvittää, miten asiantuntijuus heijastuu internetin ratsastusaiheisella keskustelu-palstalla vuorovaikutuksen tasojen ja keskustelijoiden roolien kautta. Selvitän myös, minkä tasoista asiantuntijuutta palstalla esiintyy. Tutkimusaineisto koostuu Hevostalli.net-sivuston ratsastusaiheisen keskustelupalstan 20:stä viestiketjusta, jotka sisältävät yhteensä 666 vies-tiä.

Tarkastelen keskustelupalstan luonnetta jaottelemalla viestit vuorovaikutteisuuden aktiivi-suutta ilmentäviin tasoihin Rafaelin ja Sudweeksin (1998) mallia soveltaen. Luokittelen vuorovaikutuksessa syntyneet keskustelijoiden roolit. Niitä ovat esimerkiksi kysyjä, vastaa-ja, sivustaseuraaja, asiantuntija ja häirikkö. Sen lisäksi jaottelen asiantuntijoiden viestejä eri tasoille Haatajan ja Perttulan (2004) tutkimusta apuna käyttäen. Tasot ovat tietämys, koke-mus ja osaaminen.

Asiantuntijuus heijastuu palstalla vuorovaikutuksessa syntyvien roolien kautta. Asiantuntija erottuu maallikosta viesteissä näkyvän tiedon hallinnan ja ongelmaratkaisutaitojen kautta. Asiantuntija ylläpitää asemaansa palstalla parhaiten rehellisyyden ja vuorovaikutteisen kes-kustelutyylin kautta. Sivustaseuraajat ovat usein joko heikentämässä tai vahvistamssa asian-tuntijan roolia. Palstalla esiintyy kolmen tasoista asiantuntijuutta, joista korkein taso jää vähäisimmälle edustukselle. Hevostalli.net-palstan vuorovaikutteisuutta leimaa reaktiivi-suus, eli kirjoittajat reagoivat yleensä vain yhteen viestiketjun viestiin. Korkeimman tason asiantuntijat kirjoittivat muita useammin vuorovaikutteisia viestejä. Asiantuntijuus heijas-tuu selvimmin osaajan vastauksista. Palstan muut kirjoittajat tukevat usein osaajan roolia. Matalamman tason asiantuntijuutta esiintyy palstalla runsaasti enemmän kuin korkean. Tutkimus osoittaa, että asiantuntijat osallistuvat palstalla ongelmaratkaisu-tyyppisiin keskusteluihin.
Avainsanat:
vuorovaikutus, rooli, asiantuntijuus, keskustelupalsta
© Tritonia 2014-2019