Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Väinölä, Heli

Soveltuvuusarvioinnit henkilöstöhankinnan tukena

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia soveltuvuusarviointeihin liittyviä odotuksia ja kokemuksia toimeksiantajayrityksillä on. Toimeksiantajat arvioivat sekä soveltuvuusarvioinnin käyttönsä syitä ja lähtökohtia, että kokemuksiaan soveltuvuusarvioinnin onnistuneisuudesta. Tutkimuksessa on haastateltu neljää eri toimeksiantajayritystä Turun seudulta ja yhtä Vaasasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena vertailevana tapaustutkimuksena, joka kohdistui viiteen organisaatioon, joilla oli monelta vuodelta kokemuksia soveltuvuusarvioinneista. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun menetelmää noudattaen helmikuussa 2009. Jokaisesta organisaatiosta haastateltiin toimitusjohtajaa tai muuta rekrytointiprosesseista vastaavaa

Henkilöarviointia tehdään yleensä rekrytoinnin yhteydessä, ulkoisessa sekä sisäisessä. Henkilöarviointimenetelmät jaetaan tässä tutkielmassa kolmeen pääluokkaan: työhaastatteluun, erilaisiin testimenetelmiin ja simulaatioihin. Psykologiset testimenetelmät muodostavat varsin laajan henkilöarvioinnin mittavälineiden joukon, joiden avulla pyritään tutkimaan ja mittaamaan esimerkiksi persoonallisuustekijöitä, lahjakkuutta ja mielenkiinnon kohteita. Suomessa käytetään henkilöarvioinnin osana paljon erilaisia testejä. Niiden runsas käyttö saattaa kuvastaa muutosta perinteisestä pätevyyden arvioinnista hakijan moninaisten ominaisuuksien arviointiin. Lisääntyvä käyttö kuvastanee myös epärealistisia odotuksia. Testien avulla työnantajat odottavat aina löytävänsä sopivimman hakijan, joka myös menestyy tehtävässään. Työelämässä erilainen henkilöarviointi on lisääntynyt ja kasvaa jatkuvasti. Joustavuuden ja tehokkuuden vaatimus muuttuvalle organisaatiolle aiheuttaa sen, että työnhakijoita arvioidaan yhä useammin. Henkilöarviointi ei koske ainoastaan uusia vaan myös kaikkia olemassa olevia työntekijöitä.
Avainsanat:
henkilöstöjohtaminen, henkilöarviointi, rekrytointi, henkilöstöhankinta, psykologiset testit, soveltuvuusarviointi
© Tritonia 2014-2019