Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tuomi, Virpi

Arvoilla johtaminen ja itsemäärääminen arvona

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallinto
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Arvoilla johtamisen tavoitteena on organisaatiota hyödyttävien arvojärjestelmien luominen. Arvot ovat toimintaa ohjaavia ja johtajalta edellytetään tietoisuutta omista arvoista. Arvoilla johtamiseen liittyy kiinteästi organisaation perustehtävä tai missio, visio ja strategiat. Missio kertoo olemassaolon syyn, visio suunnan mihin olemme menossa ja strategia keinot, kuinka päämäärää kohti edetään. Tässä tutkimuksessa nostettiin myös erikseen arvioitavaksi itsemäärääminen, yhtenä arvona. Itsemäärääminen, usein mainittu myös eri ammattiryhmien eettisissä ohjeissa, on yksi ihmisen perusoikeuksista.

Tässä tutkimuksessa analysoitiin arvoilla johtamisen näkökulmasta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hengityshalvausyksikköä. Yksikkö vastaa alueellaan hengityshalvausstatuksen omaavien henkilöiden palvelujen järjestämisestä. Hengityshalvaus on hallinnollinen termi ja sairaudet taustalla ovat moninaisia. Statuksen omaavat henkilöt tarvitsevat jatkuvaa tai lähes jatkuvaa hengitystukea, ulkopuolista apua selviytyäkseen ja asuvat useimmiten kotona. Erikoissairaanhoidossa he ovat poikkeus. Heitä ei kirjoiteta ulos sairaalasta, vaan he pysyvät potilaina. Palveluiden järjestämistavat vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Valtakunnan tasolla on suunnitteilla muutoksia palveluiden järjestämiseen. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, missä palveluita on järjestetty jo vuodesta 1979, on toiminta keskitetty vuonna 2007 hengityshalvausyksikköön. Nykyisen kaltaisena yksikön toiminta on vasta muotoutumassa.

Tutkimus tehtiin monitahoarviointina, puolistrukturoiduin kyselylomakkein siten, että avainryhminä olivat kaikki sairaanhoitopiirin hengityshalvausstatuksen omaavat henkilöt, koko hengityshalvausyksikön henkilöstö ja hoidosta vastaavat lääkärit, yhteensä 32 henkilöä. Tutkimuksen avulla selvitettiin yksikön arvoilla johtamisen perustaa, tarkasteltaessa perustehtävää ja ohjaavia arvoja. Lisäksi selvitettiin, minkälainen sisältö itsemääräämisellä yksikössä on, sekä miten itsemäärääminen käytännössä näkyy.

Tutkimus on kontekstisidonnainen ja kertoo tilanteesta hengityshalvausyksikössä tällä hetkellä. Perustehtävän sisältö jakautui arvioitaessa joko hoitamisen tai avustamisen kautta, yhteistä linjaa ei ollut. Arvoista eri avainryhmissä yhteisinä, ainakin kerran mainittuna, nousivat rehellisyys, luottamus ja itsemäärääminen, mutta erilaisia arvoja löytyi paljon. Hengityshalvausstatuksen omaavat henkilöt määrittelivät itsemääräämistä päätös- ja määräysvaltana omista asioistaan ja hoitamiseen liittyviä asioita ei mainittu. Suurimmalle osalle henkilöstöä ja lääkäreitä se tarkoitti yhteistyötä, potilaan kuuntelemista tai vaikutusmahdollisuuksia hoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi kotona tehtävä työ ja pitkät työsuhteet tuovat erityispiirteensä työn sisältöön. Arvolausekkeina kirjataan, että yhtenäistä perustehtävää ja arvopohjaa ei tällä hetkellä ole, lähes kaikki kokivat statuksen omaavan henkilön itsemääräämistä kunnioitettavan, vaikkakin se tarkoittaa eri ryhmille eri asioita ja yli puolet koki ammatillisen otteen säilymisen vaikeaksi.

Koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ollaan siirtymässä strategiseen ajatteluun, mikä ohjannee myös jatkossa hengityshalvausyksikön työtä arvoilla johtamisen suuntaan. Tutkimus antoi eväitä toiminnan kehittämiseen arvoilla johtamisen näkökulmasta. Arviointiprosessi siirtyy nyt palaute ja tulosten hyödyntämisvaiheeseen.
Avainsanat:
Hengityshalvausstatuksen omaava henkilö, arvoilla johtaminen, itsemäärääminen, arvi-ointi
© Tritonia 2014-2019