Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pessi, Annukka

Eläköityminen johtamistyön haasteena ministeriöissä: Tarkastelu henkilöstöjohtamisen, ikäjohtamisen ja muutosjohtamisen näkökulmista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Olli-Pekka Viinamäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen vertaileva ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
119
Tutkielman lähtökohtana on laajaa keskustelua herättänyt ja Suomen työmarkkinoita koskeva merkittävä muutos, joka on eläkkeelle siirtymisten suuri määrä. Eläköityminen aiheuttaa vaihtuvuutta työpaikoilla ja väestörakenteen vuoksi uusia työntekijöitä ei ole tarjolla korvaamaan entisiä.

Tutkielmassa keskityttiin siihen, millaisia haasteita eläköityminen aiheuttaa johtajuudelle ja miten johtamisessa reagoidaan haasteisiin? Tutkimusaihetta kontekstoitiin ikääntymisen ja eläköitymisen taustatekijöillä ja niiden vaikutuksista tämän päivän työelämään. Tutkimusongelmaa lähestytään johtamisteorioiden eri näkökulmista, jotka ovat henkilöstöjohtaminen, ikäjohtaminen ja muutosjohtaminen. Näiden näkökulmien valossa tarkennettiin tutkielman pääkysymystä kysymällä, mitä keinoja henkilöstöjohtamisen, ikäjohtamisen ja muutosjohtamisen näkökulmat tarjoavat eläköitymisen johtamiseen? Käytännön tutkimuskohteeksi valittiin valtionhallinto, erityisesti ministeriöt ja valtiokonttori. Niiden kun voidaan olettaa lähtökohtaisesti olevan ensimmäisten joukossa toteuttamassa eläköitymiseen liittyviä muutoshankkeita.

Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus ja se toteutettiin teemahaastatteluin. Tutkimuksessa haastateltiin henkilöstöasioista vastaavia 12 ministeriöstä ja valtiokonttorista. Haastatteluin selvitettiin, kuinka kyseisissä organisaatioissa on koettu eläköitymisen mukanaan tuomat haasteet johtajuudelle ja kuinka niihin pyritään reagoimaan johtamisessa.

Havaintona on, että eläköityminen haastaa johtamisen usein eri tavoin. Tämä on ministeriöissä tiedostettu ja toimenpiteisiin on ryhdytty suunnittelun ja osittain jo käytännön toimin. Keskeisimpiä haasteita ovat henkilöstöstrategian tekeminen, ennakoivan välittämisen huomiointi, henkilöstön vaihtuvuus sekä esimiesten valmentaminen muutokseen. Strategiassa pyritään arvioimaan henkilöstön vaihtuvuutta ja eläköitymisten vaikutuksia. Ennakoivassa välittämisessä kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen. Henkilöstön vaihtuvuudessa pyritään reagoimaan siihen, miten osaamista ja asiantuntemusta voidaan korvata. Esimiesten valmentamisessa keskeistä on heidän valmentaminen tulevaan muutoksen ja sen läpiviemiseen.

Jatkossa tulee erityisesti korostumaan työtehtävien priorisointi, tiedon- ja osaamisen siirtäminen, rekrytoinnin haasteet ja uusien esimiesten valmentaminen. Se mitä tehtäviä tullaan jatkossa ministeriöissä tekemään, kuinka saadaan rekrytoitua oikeita henkilöitä näihin tehtäviin, miten tietoa ja osaamista saadaan
siirrettyä sekä uusien esimiesten valmentaminen.
Avainsanat:
Eläköityminen, Ikääntyminen, Henkilöstöjohtaminen, Ikäjohtaminen, Muutosjohtaminen, Ministeriöt
© Tritonia 2014-2019