Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Laukkanen, Satu

Maahanmuuttajat kuntien verkkopalvelujen kohderyhmänä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka kunnat huomioivat maahanmuuttajat www-sivuillaan ja näin edistävät heidän kotoutumistaan. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehittymistä, jonka päämääränä on saada
maahanmuuttajat osaksi yhteiskuntaa, osallistumaan työelämään ja yhteisön toimintaan kuitenkaan luopumatta kokonaan omasta kielestä ja kulttuurista.

Tutkimusaineistona olivat 11 kunnan maahaanmuuttajille suunnattujen www-sivujen etusivut. Aineisto analysoitiin käyttäen apuna valtiovarainministeriön laatukriteeristöön
liittyvää arviointilomaketta, sekä lähdekirjallisuuden pohjalta rakennettuja teemoja. Teemoja olivat sivujen saatavuus, käytön helppous, kielivalinnat, sisällön kattavuus, sisällön luotettavuus ja ajantasaisuus sekä sovellettavuus maahanmuuttajien tarpeeseen. Analyysi jakautui kahteen arviointialueeseen, käyttöön ja sisältöön, jotka kartoittavat www-sivuja käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Jokaisesta teemasta muodostettiin minimi- ja maksimivaatimukset, jotka kuntien maahanmuuttajille suunnatut verkkopalvelut pitää täyttää, jotta ne edesauttavat maahanmuuttajien kotoutumista.
Yhdistämällä arvioinnin tulokset laadittuihin teemoihin, saatiin kokonaiskuva teemojen ilmenemisestä ja loppujen lopuksi maahanmuuttajien huomioimisesta kuntien wwwsivuilla.

Kuntien maahanmuuttajille suunnattujen www-sivujen käyttö toteutui hyvin. Wwwsivut olivat hyvin löydettävissä eri hakukoneilla ja käytön helppous oli tyydyttävää. Yli
puolet kunnista tarjosi verkkopalvelut myös vierailla kielillä. Sisällön kattavuus erosi kunnittain. Osa kunnista tiedotti ainoastaan maahanmuuttopalveluiden yhteystiedot, kun
toisten kuntien www-sivuilla oli tietoa kotouttamisesta ja verkkopalvelun ulkopuolella saatavista palveluista. Tutkimus osoitti, että maahanmuuttajien huomioiminen vaihteli
kunnittain. Selvää syytä tutkimus ei tähän antanut. Kunnon koko tai kunnassa asuvien maahanmuuttajien määrä ei välttämättä vaikuttanut asiaan. Kuntia ei velvoita erilliset säädökset pitämään yllä maahanmuuttajille suunnattuja www-sivuja.
Avainsanat:
kotouttaminen, kotoutuminen, kunta, maahanmuuttaja, verkkopalvelu, www-sivut
© Tritonia 2014-2019