Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Keski-Mattinen, Tarja

Informaatio- ja tietotapahtumat opetustoimessa: Opiskelija – oppilaitos tietoyhteyksien tarkastelu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opetustoimen kannalta keskeisen tiedon olemusta, sen käyttötarpeita ja käyttömenetelmiä. Tutkimuksessa keskityttiin päätoimisen opiskelijan ja opetusorganisaation välisiin, sekä opetukseen liittyviin organisaation sisäisiin informaation ja tiedon ilmentymiin.

Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvennettiin tiedon ja informaation olemusta ja tehtiin data, tieto, informaatio, tieto- sekä informaatiovirta -käsitteille käsiteanalyysi.

Toisessa vaiheessa tehtiin nykytilakartoitus kohdeorganisaation tiedon tuottamisesta, tietovirroista sekä käytössä olevista sovelluksista ja järjestelmistä. Nykytilan kartoituksessa lähdeaineistona oli opintorekisteriin tallennettu informaatio, opintojen rakenne, yksikön toimintaohjeet sekä organisaation käytössä olevat tiedonhallinta- ja viestintävä-
lineet. Kohdeorganisaation viestintämenetelmät kartoitettiin toteuttamalla teemahaastattelut tiedon tuottamisen ja -hallinnan kannalta keskeisille henkilöille.

Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin edellisten vaiheiden tulosten pohjalta käytössä olevien välineiden ominaisuuksien sekä hallittavan informaation ominaisuuksien yhteensopivuutta. Tutkimusote oli kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa ensimmäisen vaiheen käsitteellis-teoreettista aineistoa hyödynnettiin toisen vaiheen (empirian) toteuttamiseen.

Tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja oli se, kuinka tärkeää eri toimintojen onnistumiselle on, että informaatio siirtyy sujuvasti tuottajalta tarvitsijalle. Kohdeorganisaatiossa tietotapahtumien tarkastelulla selvisi kokonaisuutena toiminnan olevan selkeää ja hallittua, mutta yksittäisiä kehittämisen kohteita löytyi. Informaation tuottajat ja tarvitsijat eivät aina kohtaa, eikä käsiteltävän informaation merkitystä aina ymmärretä.
Avainsanat:
informaatio, tieto, opetustoimi, tiedonsiirto, tietovirrat, organisaatio
© Tritonia 2014-2019