Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Linden, Kirsti

Ekspatriaattien sopeutuminen ja persoonallisuustyypit

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Sivumäärä:
159
Tutkimuksen perusongelmana oli selvittää, onko persoonallisuustyypeillä merkitystä ekspatriaatin sopeutumisessa ulkomaankomennuksella.Tutkimuksessa selvitettiin miten kohderyhmänä olleet ekspatriaatit ovat omasta mielestään sopeutuneet ulkomaankomennukselle ja mihin MBTI-tyyppeihin he kuuluvat. Lisäksi selvitettiin kohderyhmän ekspatriaatin sopeutumisen ja MBTI-tyypin mahdollista yhteyttä. Tutkimuksen empiirinen aineisto (25 henkilöä) koostui erään suomalaisen kansainvälisen suuryrityksen ekspatriaateista, jotka vastasivat sekä sopeutumista koskevaan kyselylomakkeeseen että MBTI-persoonallisuustyyppiä kartoittaviin lomakkeisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sopeutumisen osalta kyselytutkimusta ja persoonallisuuspreferenssien osalta tutkimusmenetelmänä oli Myers Briggs Tyyppi-Indikaattori. Tutkimustuloksia analysoitiin käyttäen menetelminä faktorianalyysiä ja SRTT-ohjelmaa (Selection Ratio Type Table). Taulukoita esitettiin Excel-ohjelman avulla. Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin sopeutumisen osalta Blackin, Mendenhallin ja Onesin kehittämää, yleisesti hyväksyttyä BMO-mallia ja sen suomalaista modifikaatiota. Persoonallisuuspreferenssien osalta viitekehyksenä käytettiin Big Five-persoonallisuusmittarin pohjalta tässä tutkimuksessa muodostettua viitekehystä.

Tutkimustuloksista ilmeni, että em. viitekehykset soveltuvat ekspatriaattien sopeutumisen ja MBTI-preferenssien välisen yhteyden tutkimiseen. Viitekehysten ja empirian välillä esiintyi selviä yhtäläisyyksiä. Tulosten mukaan E-preferenssi eli ekstroverttiys on tärkeä preferenssi ekspatriaattien menestyksekästä sopeutumista ennustettaessa. Järjestelmällinen elämäntapa eli J-preferenssi on niin ikään merkityksekäs preferenssi ulkomaankomennuksen onnistuneessa loppuunsaattamisessa. Tutkimuksen mukaan voitaneen todeta myös, että N-preferenssi eli intuitiivinen tapa kerätä informaatiota ennustaa parhaiten ekspatriaatin sopeutumista, tosin S-preferenssi tuli tutkimuksessa myös esiin. Edelleen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että F-preferenssi eli tunteva päätöksentekotapa on sopeutuvan ekspatriaatin tapa tehdä päätöksiä. Em. tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, koska kuudestatoista MBTI-tyypistä oli tutkimuksessa edustettuna vain yhdeksän tyyppiä johtuen kohderyhmän pienuudesta. F-preferenssiä oli vain kolmella vastaajalla.
Avainsanat:
persoonallisuus, ekspatriaatti, sopeutuminen, tyyppi
© Tritonia 2014-2019