Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Sandvik, Sanna

Does the method of teaching make a difference? A comparative study of three groups with three different teaching methods

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
74
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako opetusmenetelmä englannin kielen oppimistuloksiin. Tutkimuksessa vertaillaan kolmea eri opetusmenetelmillä opetettua peruskoulun kuudetta luokkaa. Tutkimuksen opetusmenetelmät ovat kielikylpyopetus, osittain englanninkielinen opetus sekä perinteinen opetusmenetelmä, jolla tässä tutkimuksessa viitataan suomalaisissa peruskouluissa yleisimmin käytössä olevaan kielenopetusmenetelmään. Tärkein ero opetusmenetelmien välillä ilmenee englannin kielen käytössä. Kielikylpyopetuksessa käytetään yksinomaan englantia, muissa menetelmissä englantia ja suomea rinnakkain. Tutkimuksen materiaali koostuu luokkien testituloksista. Testissä mitattiin kolmea osa-aluetta: kielioppia, sanastoa ja kirjallista tuottamista. Testituloksia vertailtiin sekä kvantitatiivisesti numeerisen arvioinnin avulla että kvalitatiivisesti arvioimalla virheiden vaikutusta kommunikaation kulkuun. Oppilaiden kirjoittamista teksteistä tehtiin virheanalyysi, jossa aineistosta löytyneet virheet jaettiin kirjoitusvirheisiin, sanastollisiin ja kieliopillisiin virheisiin. Toisesta kirjoitustehtävästä laskettiin lisäksi leksikaalinen tiheys sekä tekstien pituus.

Tutkimustulokset osoittivat, että kvantitatiivisesti kielikylpyoppilaat saivat parhaita tuloksia kaikissa osioissa paitsi kirjoitustehtävässä, jossa osittain englanniksi opetettu ryhmä sai parhaat tulokset. Perinteisessä opetuksessa ollut ryhmä sai heikoimmat tulokset kaikissa osissa, ja myös ryhmän sisäiset erot olivat suuremmat kuin muissa ryhmissä. Virheanalyysi osoitti, että kielikylpyoppilaat tekivät määrällisesti eniten virheitä ja osittain englanniksi opetettu ryhmä vähiten. Kaikissa ryhmissä esiintyi suhteellisesti eniten kirjoitusvirheitä ja vähiten sanastollisia virheitä. Kielikylpyoppilailla oli eniten ruotsin kielen vaikutuksesta johtuvia virheitä ja perinteisessä opetuksessa olleilla eniten vaikutteita suomen kielestä. Kvalitatiivinen virheiden tarkastelu osoitti, että kielikylpyoppilailla virheet olivat useimmiten laadultaan sellaisia, etteivät ne häirinneet kommunikaatiota. Perinteisessä opetuksessa olleet oppilaat tekivät sitä vastoin useammin sellaisia virheitä, että ne merkittävästi vaikeuttivat tai jopa katkaisivat kommunikaation.
Avainsanat:
foreign language learning, immersion teaching, content-oriented teaching, error analysis
© Tritonia 2014-2019