Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Seppälä, Aku

Kumppanuus koulutusliiketoiminnassa, case Amiedu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Organisaatiot ovat yhä enemmän keskittyneet ydinosaamiseensa ja useat niitä ovat samanaikaisesti etsineet yhteistyökumppanin, joka tuottaa tätä ydinosaamista täydentävät tuotteet tai palvelut. Koulutusorganisaatio Amiedu siirtyi kumppanuusorientoituneeseen toimintatapaan, mistä syntyi tarve mitata, analysoida ja johtaa olemassa olevia tai syntyviä yhteistyösuhteita. Kun ”työkaluja” mittaamiseen ja analysointiin ei ollut, niiden kehittäminen otettiin tämän tutkimuksen tavoitteeksi.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Vesalaisen (2002) esittämä, sosiaalipsykologisiin, talousteoreettisiin ja liikkeenjohdollisiin tarkastelutapoihin pohjautuva kumppanuuden analysoinnin teoreettinen viitekehys. Tutkimus on toteutettu konstruktiivisella tutkimusotteella, jossa edetään vaiheittain ongelman löytämisestä esiymmärryksen hankkimisen ja rajaamisen sekä ratkaisun kriteerien asettamisen kautta innovaatiovaiheeseen eli ratkaisumallin konstruoimiseen. Tätä seuraavat konstruktion oikeellisuuden osoittaminen eli testaaminen, teoriakytkennät, ratkaisun tieteellisen uutuusarvon osoittaminen ja ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu.
Tutkimuksessa analysoitiin kolme yhteistyösuhdetta kummankin osapuolen näkemyksen pohjalta. Kaksi näistä oli jo vakiintuneita ja niillä haettiin tasoa, jolle suhteessa käytetyllä toimintamallilla oli mahdollista päästä. Kolmaskin suhde oli kestänyt jo muutaman vuoden, mutta tehdyn molemminpuolisen yhteistyösopimuksen myötä siinä oli siirrytty uuteen vaiheeseen. Tämä yhteistyösuhde analysoitiin kaksi kertaa, 12 – 15 kk:n välein, jotta saatiin selville kehitetyn mittariston herkkyys suhteessa tapahtuville muutoksille.

Kehitetty mittaristo osoitti tutkimuksen testivaiheessa toimivuutensa. Tämän lisäksi se läpäisi tutkimusotteen edellyttämän heikon markkinatestin.
Avainsanat:
kumppanuus, verkostoituminen, konstruktiivinen tutkimus
© Tritonia 2014-2019