Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Väyrynen, Anna

Suomen kielestä esitettyjen väitteiden ja niitä tukevien argumenttien tarkastelua peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tämä Pro gradu -tutkielma on katsaus suomen kielen asemaan äidinkieleltään suomenkielisten koululaisten keskuudessa. Tutkielman kohderyhmänä on peruskoulun yhdek-sättä luokkaa käyvät oppilaat. Tutkimusaineisto koostuu 25 oppilaan itse kirjoittamista vapaamuotoisista kirjoitelmista annetusta aiheesta ”Mikä on suomen kielen merkitys elämässäni?”. Tutkimusaineisto on kerätty joulukuussa 2005.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on retoriikan argumentaatioteoria. Tutkimusmetodeina ovat Chaïm Perelmanin retoriikan argumentaatioteoriaan sisältyvistä argumentaatiotekniikoista todellisuuden rakenteeseen nojaavat sekä todellisuuden rakennetta luovat argumentaatiotekniikat. Niiden pohjalta tarkastellaan oppilaiden kirjoitelmissa esiintyviä väitteitä ja niiden perusteluita huomioiden väiteargumentaatiokombinaation vakuuttavuus ja sisältö. Lisäksi käsitellään oppilaiden väitteitä ja perusteluita värittäviä keinoja, joilla he pyrkivät vahvistamaan, värittämään tai heikentämään argumentin pääsisältöä. Tutkimusote on kvalitatiivinen ja perustuu subjektiiviseen näkemykseen suomen kielen merkitykseen liittyvistä sisällöllisistä piirteistä.

Kirjoitelmat ovat henkilökohtaisia kannanottoja suomen kielen asemesta oppilaiden elämässä. Tutkielman tarkoituksena oli saada selville mahdollisimman oikea ja totuuteen perustuva mielipide suomen kielen merkityksestä peruskoululaisten keskuudessa sekä se, mitä argumentaatiotekniikoita he käyttävät asioiden perustelemisessa.

Kirjoitelmissaan oppilaat esittävät ja perustelevat väitteitä suomen kielestä. Argumentaatiossa he perustelevat näkemyksiään esittämällä syitä, seurauksia, esimerkkejä ja havainnollistuksia, joissa he vetoavat kokemuksiinsa, syntyperäänsä, suomalaisuuteensa ja sekä maailman kielitilanteeseen että kansainvälistymisen tuomiin ilmiöihin.

Tutkielma osoittaa, että oppilaat arvostavat suomen kieltä äidinkielenään. Lisäksi se on osoitus siitä, että he osaavat käyttää argumentaatiota ja sen eri tekniikoita perustellessaan väitteitään.
Avainsanat:
suomen kieli, retoriikka, argumentaatio
© Tritonia 2014-2019