Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vuoto, Niina

Henkilöstötietojärjestelmät ja raportit esimiehen työvälineenä. Esimerkkitapauksena Vaasan yliopisto

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Sähköisten, selainpohjaisten henkilöstötietojärjestelmien käyttäjinä ovat henkilöstöammattilaisten lisäksi yhä enenemässä määrin myös esimiehet ja koko henkilökunta.

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, saavatko Vaasan yliopiston esimiehet riittävästi informaatiota henkilöstötietojärjestelmistä ja raporteista päätöksenteon tueksi. Lisäksi kartoitettiin esimiesten kehitysehdotuksia nykyiseen käytäntöön.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Kohdeorganisaatio oli Vaasan yliopisto ja kohdejoukkona Vaasan yliopiston esimiehet. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä kyselyä ja tutkimusaineisto kerättiin helmikuussa 2008. Kyselyyn valittiin neljätoista esimiestä eri tiedekunnista ja laitoksista. Yhdeksän esimiestä vastasi kyselyyn.

Tutkimustulokset osoittivat, että esimiehet olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä henkilöstötietojärjestelmistä saamaansa informaatioon. Heillä oli runsaasti kehitysehdotuksia, mikä kertoi kasvavasta tarpeesta saada juuri esimiehille räätälöityä tietoa näkyvämmäksi käyttöliittymän, raporttien ja opastuksen avulla. Itsepalveluasiointityökalun odotukset olivat pääosin myönteisiä.
Avainsanat:
esimiestyö, henkilöstötietojärjestelmät, informaatio
© Tritonia 2014-2019