Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vainio, Pekka

Tavaramerkki - suomalaisen elinkeinonharjoittajan näkökulma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tutkielmani tavoitteena on antaa selkeä kuva tavaramerkkejä koskevasta Suomessa voimassaolevasta lainsäädännöstä. Tavoitteenani ei ole tarkastella tavaramerkkejä koskevia sääntöjä ja käytäntöjä kovin yksityiskohtaisesti, vaan pyrin tuomaan esille uutta tavaramerkkiä valitsevan suolaisen elinkeinonharjoittajan kannalta oleellisimmat asiat. Aloitan tutkielman sijoittamalla tavaramerkin varallisuusoikeuden ja tarkemmin immateriaalioikeuden osaksi. Käyn lyhyesti läpi tavaramerkkioikeuden kannalta muun oleellisimman lainsäädännön tärkeimpänä näistä toiminimioikeuden.

Esittelen tutkielmassani tavaramerkille asetetut vaatimukset ja annan esimerkkejä erilaisista tavaramerkkityypeistä. Selvitän tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta arvioitaessa merkitykselliset seikat. Tuon myös esille tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta koskevan arvioinnin vaikeuden. Vaikka tavaramerkkejä koskevia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuja alkaa olla jo suhteellisen runsaasti ei mielestäni esimerkiksi sekaannusvaaran käsitettä ole selkeästi määritetty. Monet tavaramerkkioikeudelliset ongelmat ovatkin mielestäni vahvasti arvostuksen varaisia ja ratkaisut vaikeasti ennakoitavissa. Kuvaan tutkielmassani myös rekisteröintiprosessin sekä esittelen tavaramerkkioikeuden keskeisimmän sisällön.

Tutkielmani viimeisessä luvussa tutkin kuvitteelisen elinkeinonharjoittajan toimiksiantamana kyseisen yhtiön mahdollisuudet käyttää ja rekisteröidä uusi tavaramerkki. Asiakkaallani on kaksi vaihtoehtoista tavaramerkkiä, joista selvitämme kumpi on tavaramerkkioikeudelliselta kannalta turvallisempi valinta. Tuon vaihtoehtoja arvioidessani esille myös valinnan mahdollisia taloudellisia sekä käytännön kannalta merkityksellisiä seikkoja.
Avainsanat:
Tavaramerkki, ennakkotutkimus
© Tritonia 2014-2019