Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Metsänranta, Kaija

Kannustava palkkaus erikoissairaanhoidossa. Toteutuuko harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan arviointiprosessi työntekijöitä motivoivalla tavalla?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Kunta-alalla tehtiin palkkauudistus vuonna 2001. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin. Vuonna 2004 muutettiin kokemuslisät kunta-alalla henkilökohtaiseksi palkanosaksi. Palkanosa koostuu palollisesta vuosisidonnaisesta osuudesta ja harkinnanvaraisesta osuudesta. Harkinnanvaraisen palkanosan myöntämisen perusteena käytetään muun muassa työsuorituksen arviointia. Tutkimuksen päätutkimusongelmana on selvittää, millaiset tekijät harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan arviointiprosessisin toteuttamisessa kannustavat työntekijöitä. Alatutkimusongelmana on, miten arviointiprosessi toteutetaan erikoissairaanhoidossa.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu motivoinnista ja arvioinnista. Motivoinnissa pääpaino on motivaatioprosessissa ja työmotivaatioissa. Vastaavasti arvioinnissa käsitellään arviointiprosessi. Motivaatiosta ja arvioinnista muodostetaan motivoiva arviointi. Esimiehen rooli motivoivana arvioijana on merkittävä.

Tutkimusaineisto koostuu Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun keskussairaaloiden sisätautien ja psykiatrian erikoisalojen sairaanhoitajista ja heidän esimiehistään. Kysely tehtiin sähköpostikyselynä ja analysoitiin tilasto-ohjelman avulla.

Arviointiprosessin toteuttamisessa oli suuria eroja. Tutkimustulosten mukaan arviointiprosessin onnistumisen edellytyksenä on oikeudenmukainen toteutus. Oikeudenmukaisuus ei vielä toimi kattavasti organisaatioissa. Oikeudenmukaisen arviointiprosessin toteuttaminen kannustaa työntekijöitä työskentelemään paremmin. Arviointiprosessin kehittäminen olisi tärkeää molemmissa organisaatiossa. Tutkimuksessa tuli esille seuraavat kehittämisalueet: arviointikriteereiden selkeyttäminen ja tarkentaminen, informaation lisääminen koko arviointiprosessin ajan ja itse arvioinnin toteuttamistavan kehittäminen.

Kunta-alan palkkausjärjestelmän uudistuksen myötä tullut arviointi vaatii kehittämistä. Tavoitteena ollut kannustava palkkaus vaatii arviointiprosessien oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Esimiesten pitäisi hankkia tietoa ja taitoa arvioinnin suorittamiseen. Motivoiva arviointi huomioi sen, että arviointiprosessi toteutuu oikeudenmukaisesti ja siten työntekijöitä motivoivasti. Tällöin oikeudenmukaisella arviointiprosessin toteuttamisella voidaan kannustaa työntekijöitä työskentelemään paremmin.
Avainsanat:
motivointi, työmotivaatio, arviointi, arviointiprosessi, palkkausjärjestelmät, harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa, motivoiva arviointi
© Tritonia 2014-2019