Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lehto, Anu

Yritysten toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä – vertaileva tutkimus suomalaisista ja eteläafrikkalaisista yrityksistä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkimusongelmana tarkasteltiin, mitkä ovat suomalaisten yritysjohtajien mielestä yrityksen menestymisen kannalta keskeiset tekijät muuttuvassa toimintaympäristössä ja kuinka nämä tekijät eroavat vastaavista eteläafrikkalaisista tekijöistä. Tavoitteena oli löytää ne todelliset suomalaisten yritysten toimintatavat, joilla suomalaiset yritykset pyrkivät menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä ja verrata näitä eteläafrikkalaisten yritysten toimintatapoihin.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta. Aineisto kerättiin lähettämällä strukturoitu kysymyslomake 88 yrittäjällä/yritysjohtajalle. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 44 palautuneen kysymyslomakkeen vastauksista.

Teoreettisena viitekehyksenä työssä käytettiin Humanin ja Horwitzin tutkimusta (1992), jossa he selvittivät eteläafrikkalaisten yritysten kykyä selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioteorioita ja Quinnin kilpailevien arvojen mallia apuna käyttäen. Suomalaisten ja eteläafrikkalaisten yritysten arvojen eroja selitettiin muun muassa Hofsteden teorioiden avulla.

Menestymisen kannalta tärkeimpinä tekijöinä muuttuvassa toimintaympäristössä suomalaiset yritysjohtajat pitivät taloudellista valvontaa, strategista johtamista ja dynaamista yrityskulttuuria. Suomalaisia yrityksiä johdetaan näin ollen näennäisesti vastakkaisin keinoin; tiukka valvonta vastakohtanaan joustava ja dynaaminen strateginen johtajuus. Organisaatiomalliltaan suomalaisten ja eteläafrikkalaisten yritysten väliltä ei löytynyt suuria eroja. Quinnin kilpailevien arvojen mallista sekä suomalaista että eteläafrikkalaista yritysorganisaatiota kuvaa parhaiten rationaalisen tavoitteen malli. Myöskään Humanin ja Horwitzin mallin mukaan suomalainen yritysorganisaatio ei eroa eteläafrikkalaisesta. Maiden välisiä kulttuurieroja löytyi perehdyttäessä yritysten yksittäisiin arvoihin ja kyselylomakkeen väittämäparien toimivuuteen Suomessa.
Avainsanat:
muuttuva toimintaympäristö, organisaatioteoriat, kulttuurierot, Etelä-Afrikka, johtaminen
© Tritonia 2014-2019