Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Turtiainen, Leena

Organisaatiokulttuurin muutos ja sen vaikutukset henkilöstön motivaatioon ja tehokkuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lähdesmäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
112
Kunnat ovat tilanteessa, jossa muutokset ovat väistämättömiä. Ympäristössä muutostarvetta aiheuttaa eniten väestön ikärakenteen muutokset. Useassa kunnassa ollaan tilanteessa, jossa lapsien ja työikäisten määrä vähenee eli verotulot pienenevät, mutta palveluntarve vanhustenhuollossa kasvaa. Samaan aikaan joudutaan kilpailemaan osaavasta henkilökunnasta yksityisen sektorin kanssa. Tarvetta on tehostaa toimintaa ja kohdentaa resursseja uudelleen.

Kunnat ovat saaneet elää pitkään muuttumattomuuden tilassa, ja ovat ehkä siksi hieman kankeita muutostilanteessa. Tästä syystä organisaatiokulttuuria on tarvetta muuttaa joustavampaan suuntaan, joka valmistaa työntekijöitä suuriin rakennemuutoksiin. Yhteyttä nähdään olevan myös työelämän ladulla ja henkilökohtaisella tuottavuudella. Tästä syystä on aiheellista kiinnittää huomiota organisaatiokulttuuriin ja sen motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin.

Tutkimustehtävänä on selvittää onko organisaatiokulttuurin muuttaminen yleensäkään mahdollista. Mitkä tekijät edesauttavat muutoksen toteutumista? Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan millaiset vaikutukset muutoksella on henkilöiden tehokkuuteen ja motivaatioon.

Teoriaosuudessa on käyty kattavasti läpi organisaatiokulttuurin teoriaa sen muodostumisesta, merkityksestä ja muutosmahdollisuuksista. Lisäksi huomiota kiinnitetään muutoksen käytännön toteutukseen. Toisen teoriapohjan muodostaa työmotivaation tarkastelu; mitkä seikat vaikuttavat henkilöiden työmotivaatioon. Tutkimuksessa on koitettu löytää organisaatiokulttuurin, tehokkuuden ja motivaation yhdistäviä tekijöitä ja tutkia niiden välisiä vaikutussuhteita.

Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sen metodina on pääasiassa teemahaastattelu. Lisäksi on analysoitu kaupungin omia asiakirjoja. Haastattelut on toteutettu helmikuussa 2008, ne on nauhoitettu ja litteroitu jälkikäteen. Haastateltavat edustavat Imatran kaupungin toimialojen johtohenkilöitä ja konsernin esikuntaa.

Tutkimuksessa todettiin, että organisaatiokulttuurin muutos on mahdollinen. Sitä edesauttaviksi tekijöiksi listautui suotuisat ympäristötuulet, muutostarpeen perusteleminen onnistuneesti, selkeä visio ja strategia, viestintä, koulutus, henkilökunnan osallistuminen ja tulosten seuranta. Kuntaympäristössä tärkeää on lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä selkeä roolijako. Organisaatiokulttuurilla on yhteys henkilökohtaiseen motivaatioon ja tehokkuuteen, mikä havaittiin muuttuneen organisaatiokulttuurin myötä. Esimerkiksi sairaslomalle ei jäädä yhtä herkästi miellyttävässä työympäristössä, ja sairaspoissaolojen vähentyminen parantaa tehokkuutta.
Avainsanat:
organisaatiokulttuuri, organisaatiokulttuurin muutos, motivaatio, tehokkuus
© Tritonia 2014-2019