Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Peltonen, Anna

Anglicisms in Maturity Tests: The Signs of Internationalisation in the Writings of Future Professionals

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen ja Jukka Tiusanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
97
Tämän pro gradu-tutkielman kohteena olivat englantilaisperäiset sanat ja sanonnat eli anglismit suomen kielessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia sanasto anglismeja lähellä valmistumista olevat yliopisto-opiskelijat käyttävät kirjoittaessaan suomeksi, onko eri alojen välisissä anglismeissa eroja ja mistä syystä anglismeja käytetään lukijan näkökulmasta katsottuna. Aineistona käytettiin Vaasan yliopistossa kirjoitettuja kypsyysnäytteitä aluetieteen, kansainvälisen markkinoinnin, nykysuomen, tietotekniikan ja viestinnän aloilta.

Anglismit jaettiin rakenteellisiin kategorioihin sen mukaan, kuinka hyvin ne olivat integroituneet suomen kieleen. Kategoriat olivat: koodinvaihdot, sitaattilainat, erikoislainat, sekoitetut konstituentit ja käännöslainat. Anglismien käyttöä ja funktioita tutkittaessa oletuksena oli, että suurinta osaa anglismeista käytetään muun muassa leksikaalisen tarpeen täyttämiseksi eli ensisijaisesti informaation välittämiseen. Muita mahdollisia funktioita olivat ilmaisevat, ohjaavat, sosiaaliset ja esteettiset funktiot.

Tutkimus osoitti, että anglismeja esiintyy kaikissa rakenteellisissa kategorioissa. Enemmistö anglismeista on kuitenkin sopeutettu suomeen. Eniten anglismeja oli käännöslainojen kategoriassa, kun taas koodinvaihtoja oli vähiten. Akronyymejä ja vieraan ilmauksen merkitsemistä liputuksella ilmeni enimmäkseen tietotekniikan alalla. Yleisesti ottaen eniten anglismeja löytyi tietotekniikan ja kansainvälisen markkinoinnin aloilta. Kolmella muulla alalla ei voida sanoa olevan merkittäviä eroja. Anglismien funktioista voidaan todeta, että ne ilmenevät usein päällekkäin ja ovat hyvin tulkinnanvaraisia.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että anglismit ilmentävät eri aloilla englantia kansainvälisenä tieteellisenä kielenä. Anglismien sopeuttamisen suomeen oletetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa, koska sopeuttaminen näkyy tulevaisuuden ammattilaisten kirjoituksissa.
Avainsanat:
Anglicism, borrowing, code switching, maturity test
© Tritonia 2014-2019