Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Huhtamaa, Leena-Kaisa

Kriisiviestinnän teemat ja toiminta lentoaseman kriisitilanteessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Kriisiviestintään ei ole olemassa vakio-ohjeita, joita noudattamalla selviää kaikista tilanteista. Kriisitilanteessa toimiminen on kuitenkin helpompaa, jos tiettyjä pelisääntöjä on organisaatiossa mietitty etukäteen.

Tämän tutkielman tavoitteena on laatia malli kriisiviestintäohjeistuksesta lentoasemille. Mallia käytetään työkaluna ohjeiden laadintaprosessissa. Jokaiselle Finavian lentoasemalle tehdään oma kriisiviestintäohjeensa, joka laaditaan yhteistyössä konserniviestinnän, laatu- ja turvallisuusyksikön, sekä paikallisen lentoasemahenkilöstön kanssa.

Tutkielman aineisto koostuu Helsinki-Vantaan lentoaseman, liikenne- ja viestintäministeriön, sekä valtioneuvoston kanslian kriisiviestintäohjeista. Finavian kriisiviestintästrategian tulee perustua valtionhallinnon kriisitilanne- ja poikkeusolojen ohjeeseen, sekä liikenne- ja viestintäministeriön linjauksiin. Helsinki-Vantaan ohje taas antaa hyvän lähtökohdan pienempien lentoasemien ohjeistuksia suunniteltaessa.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiiviseen tutkimukseen lukeutuvaa sisällönanalyysiä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla aineistoa tarkasteltiin eritellen ja vertailemalla. Tekstejä myös tulkittiin käyttäen hyväksi aikaisempaa tietoa ja kokemusta kohdeorganisaatiosta.

Analysoitavassa aineistossa kaikille ohjeille yhteisiä teemoja olivat kriisin määrittely, kriisiviestinnän periaatteet, kriisitilannetyypit, viestintävastuut, viestinnän keinot, viestinnän sidosryhmät, viestinnän tehtävät ja toimintaohjeet. Ne tulee sisällyttää myös laadittavaan lentoaseman kriisiviestintäohjeeseen. Lisäksi kannattaa harkita lausunnonantajalistan, mediaohjeiden, tehtävätarkistuslistan, sekä sähköisen viestinnän ohjeiden liittämistä mukaan.
Avainsanat:
Kriisi, kriisiviestintä, kriisinhallinta, verkkoviestintä, kriisiviestintä verkossa, sidosryhmät
© Tritonia 2014-2019