Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Piuhola, Virva

Knowhow, Know-How, Know-how, know-how oder know how? Anglizismen in Anzeigen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
64
Tutkielman aiheena on englanninkielisten lainasanojen (anglismien) käyttö saksalaisen Der Spiegel -aikakausilehden mainoksissa. Tutkimusaineisto koostuu 1642 anglismista ja 844 mainoksesta. 1642 anglismista useat sanat esiintyivät useammin kuin kerran, joten aineistossa esiintyy yhteensä 864 erilaista anglismia, joita tarkastellaan lähemmin. 844 mainoksesta myös monet mainokset esiintyvät useammin kuin kerran. Tutkimuksessa on mukana 629 erilaista mainosta. Mainokset ovat hyvin erilaisia kokonsa ja mainostekstin pituutensa puolesta. Mainokset jaetaan 13 eri tuoteryhmään.

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella lähemmin tutkimusaineistossa esiintyviä anglismeja sekä selvittää, kuinka yleistä anglismien käyttö on saksan mainoskielessä ja onko niiden käytössä eri tuoteryhmien välillä eroja. Mainoksissa erotetaan otsikot, päätekstit sekä iskulauseet (sloganit). Tutkielmassa selvitetään, missä niistä anglismien käyttö on yleisintä. Samoin tutkimuksessa selvitetään, mikä sanaluokka on yleisin anglismien keskuudessa, minkä sukuisia anglismit ovat sekä minkälaisia ne ovat rakenteeltaan. Ovatko ne yksittäisiä sanoja vai voivatko ne koostua kahdesta tai useammasta sanasta (yhdyssanat); joko kahdesta englanninkielisestä sanasta tai yhdestä englannin- ja yhdestä saksankielisestä sanasta. Sanaliitot sekä kokonaiset lauseet lasketaan myös mukaan tutkimukseen. Sanaliittoja sekä lauseita esiintyy mainosten otsikoissa sekä iskulauseissa. Tuotenimet sekä -merkit rajataan pois tutkimuksesta. Anglismien analysoimisessa apuna käytetään muutamaa sanakirjaa; tutkitaan, ovatko tutkimuksessa mukana olevat anglismit leksikalisoituneet, vakiintuneet saksan kieleen vai ovatko ne vain kerran saksankielessä esiintyviä, termejä, okkasionalismeja.

Tutkielmassa käy ilmi, että mainokset ovat hyvin erilaisia; osassa mainoksia ei esiinny lainkaan anglismeja, osassa useitakin. Suurin osa anglismeista esiintyy mainosten pääteksteissä, iskulauseet sisältävät vähiten anglismeja. Anglismit ovat useimmiten substantiiveja, toiseksi eniten adjektiiveja ja kolmantena tulevat verbit. Sanaliitot koostuvat pääosin kahdesta tai kolmesta yksittäisestä sanasta. Sanaliitoista suurin osa ei ole leksikalisoitunut tutkielmassa apuna käytetyissä sanakirjoissa.
Avainsanat:
Anglizismus, Kompositum, Produktgruppe, Werbesprache, Wortart, Wortteile
© Tritonia 2014-2019