Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Finnilä, Minna

Substantivfrasen i finskspråkiga studerandes svenska översättningar. En analys av feltyper

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
133
Tutkielmani tarkoituksena on kartoittaa millaisia morfologisia virheitä Vaasan yliopiston suomenkieliset opiskelijat tekevät ruotsin substantiivifraaseissa. Tutkimusmateriaalini koostuu suomenkielisten opiskelijoiden ruotsinkielisistä käännöksistä. Tutkimukseni on virheanalyysi, jonka tehtävänä on tuoda esiin ne virheelliset substantiivifraasit, jotka vielä kaipaavat priorisointia opiskelijoiden ruotsin kielessä. Tutkielman metodi on synkroninen ja kvalitatiivinen ja siihen sisältyy myös kvantitatiivisia aineksia.

Teoriaosuudessa tarkastelen kielenoppimista lähinnä toisen kielen oppimisen ja kieliopin oppimisen näkökulmista. Substantiivifraasin teoria antaa yleiskuvan rakenteen eroista. Virheanalyysissä keskityn teoriaan ja analyysiin.

Tutkimukseni mukaan suomenkieliset opiskelijat tekevät prosentuaalisesti vähän virheitä konstruoidessaan substantiivifraaseja. Eniten vaikeuksia tuottavat substantiivifraasit, joissa attribuuttina on adjektiivin komparatiivi- tai superlatiivimuoto. Myös adjektiivikongruenssi ja spesies ovat hankalia kategorioita, spesieksessä varsinkin substantiivifraasit, joihin sisältyy adjektiivi tai jokin pronominaalinen määrite. Suvun ja substantiivien taivutuksen ilmaiseminen onnistuu puolestaan suhteellisen hyvin. Vähinten virheitä esiintyy numeruksen ja kaasuksen ilmaisemisessa.
Avainsanat:
kielenoppiminen, virheanalyysi, substantiivifraasi, spesies
© Tritonia 2014-2019