Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sainio, Kimmo

Poliisin virkavelvollisuus ja virkavastuu: Toimenpiteenä valvottu läpilasku

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Eija Mäkinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Poliisin virkavelvollisuuteen ja virkavastuuseen kuuluvat olennaisena osana Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten normit sekä hyvän hallinnon yleiset periaatteet. Perustuslain 2 §:stä johdetaan poliisin toimintavallan perussäännös, jonka mukaan kaiken julkisen vallan on perustuttava lakiin ja kaikessa julkisen vallan käytössä on tarkoin noudatettava lakia. Tämä normi yhdessä perustuslain 21 §:n oikeusturvatakeiden kanssa toimii poliisin virkavelvollisuuden perustana. Virkavastuun määrittelevä säädös löytyy perustuslain 118 §:stä, jonka mukaan virkamies vastaa toimiensa lainmukaisuudesta. Perustuslain säädösten lisäksi kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla on poliisia velvoittavia oikeuksia. Perus- ja ihmisoikeuksien suojaaminen on yksi tärkeimmistä poliisin tehtävistä yhdessä yhteiskuntarauhan turvaamisen kanssa. Myös hyvän hallinnon periaatteet koskien toiminnan objektiivisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja suhteellisuutta tulevat erityisesti huomioiduksi poliisitoiminnassa.

Valvottu läpilasku toimenpiteenä määritellään siten, että sen tavoitteena on pyrkiä saamaan rikosoikeu-delliseen vastuuseen kaikki tekokokonaisuuteen osallisena olevat henkilöt valtiosta riippumatta. Valvot-tua läpilaskua sovelletaan ensisijaisesti kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa kamppailussa, ensisijaisesti huumausainerikollisuuden saralla. Valvotusta läpilaskusta säädetään useassa kansainvälisessä sopimuksessa, jotka on perustuslain säädösten mukaisesti ratifioitu osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Näin ollen siitä on tullut viranomaisia velvoittavaa oikeutta. Ongelmalliseksi asian tekee se, ettei kansainvälisissä sopimuksissa oteta kantaa toimivaltakysymyksiin. Toimivallan puuttumisen vuoksi valvotun läpilaskun soveltaminen Suomessa on vaikeaa, vaikkei mahdotonta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyvä valvottuun läpilaskuun virkamiesoikeudellisesta näkö-kulmasta. Pyrin selvittämään sen voimassaolevan oikeuden, joka säätelee niin poliisin virkavelvollisuuk-sia kuin virkavastuutakin sekä valvottua läpilaskua säätelevät ja ohjaavat normit. Virkamiesoikeudellisesta näkökulmasta katsoen selvitän laajasti poliisin toimintaa ohjaavia normeja. Samoin valvottua läpilaskua koskevat kansainväliset sopimukset sekä suomalainen tulkinta toimenpiteelle tulevat selvitetyksi. Poliisin toimivallan puutteellisuudesta johtuen, pyrin selvittämään myös ne oikeudelliset ongelmat, jotka toimivaltasäädösten puuttuessa vaikuttavat laintulkintaan poliisin suorittaessa valvottua läpilaskua.

Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina pidän toimivaltasäädösten puuttumista sekä kansallisen lainsäädännön muultakin osin jälkeenjäänyttä normistoa. Valvottu läpilasku poliisin toimenpiteenä ei eroa varsinaisesti nk. tavallisesta poliisityöstä. Näin ollen siinäkin pätevät samat laillisuusvaatimukset, jotka poliisilla tulee kaikessa virkatoiminnassa olla. Valvotun läpilaskun toimivaltasäädösten osalta puutteellinen lainsäädäntö ei aiheuta selkeää ongelmaa suhteessa virantoimituksen laillisuuteen. Ongelmat ovat lähinnä kansallisen lainsäädännön tulkinnanvaraisuudessa, vaikkakin normaalit virkatoimintaan kuuluvat ”riskit” ovat myös tässä toiminnassa läsnä. Mahdollisuus syyllistyä virheelliseen virantoimitukseen valvotussa läpilaskussa on yhtä todennäköistä kuin missä tahansa virkatoiminnassa, varsinkin jos poliisi ei tunne sovellettavaa lainsäädäntöä kunnolla.
Avainsanat:
poliisi, virkavastuu, julkisoikeus, kansainväliset sopimukset
© Tritonia 2014-2019