Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Peltola, Marianna

Tietotekniikka ammatillisessa erityisopetuksessa, tapaustutkimus Luovi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tässä pro gradu -tutkielmassa on selvitetty, kuinka tietotekniikkaa hyödynnetään ammatillisessa erityisopetuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää sitä ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu miesten ja naisten välisiä suhteellisia eroja tietotekniikan käytössä.

Tapaustutkimuksen kohteena on ollut Suomen suurin ammatillisen erityisopetuksen tarjoaja Luovi. Tutkimus on rajattu koskemaan Luovin Muhoksen yksikköä, koska se on erikoistunut pelkästään ammatilliseen erityisopetukseen. Tutkimus toteutettiin lähettämällä Muhoksen yksikön opetushenkilökunnalle sähköpostilla linkki netissä olevaan kyselyyn. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus eli case -study.

Tutkimuksessa on piirteitä sekä kvantitatiivisesta eli määrällisestä ja kvalitatiivisesta eli laadullisesta tutkimuksesta. Kyselylomakkeella on sekä monivalintakysymyksiä, jotka ovat kvantitatiivisia, että avoimia kysymyksiä, jotka ovat kvalitatiivisia.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa Muhoksen yksikön opetushenkilökunnasta vastanneista piti tietotekniikkaa hyödyllisenä apuvälineenä opetuksen suunnittelussa, opetusmateriaalien tekemisessä sekä opetuksen apuvälineenä oppitunnilla. Miesten ja naisten välisiä suhteellisia eroja löytyi hieman tekstinkäsittelyohjelmien, taulukkolaskentaohjelmien, piirto- ja kuvankäsittelyohjelmien sekä valmisohjelmien käyttötiheydessä. Kehittämisen kohteista kävi ilmi opetushenkilökunnan tietotekniikan täydennyskoulutuksen tarve, valmisohjelmien soveltuvuuden kehittäminen aikuisille erityisopiskelijoille sekä muutamien yksittäisten tietoteknisten laitteiden hankinta.

Tulevaisuudessa kehittämisen kohteina olisivat oppimisympäristöt, oppiainekohtaiset sovellettavissa olevat valmisohjelmat sekä selkokieliset ohjelmat.
Avainsanat:
tietotekniikka, ammatillinen erityisopetus, Luovi
© Tritonia 2014-2019