Vaasan yliopiston opinnäytteet

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2002

Mikkola, Tuomas

Yritysverkoston kilpailuetu ja yhteistyösuhteiden kehittäminen: Case-tutkimus Kemi-Tornion seudun puutuotealan verkostosta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kauko Mikkonen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Aluetieteen laitos
Pääaine:
Aluetiede
Sivumäärä:
141
Lapin puuohjelman ja Meri-Lappi Instituutin esiselvityksissä Kemi-Tornion seudulta on paikallistettu puutalotehtaiden ympärille muodostunut 20 pk-yrityksen yrityskeskittymä, jota tässä tutkimuksessa nimi-tetään puutuotealan verkostoksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman käyttökelpoista tutkimustietoa julkisille toimijoille puutuotealan verkoston sekä erityisesti sen yhteistyösuhteiden kehittämiseksi.

Tutkimuskysymyksinä olivat: 1. mikä on Kemi-Tornion seudulla sijaitsevan puutuotealan yritysverkoston kilpailuetu, sekä 2. millaisia ovat puutuotealan verkoston yritysten väliset suhteet, voiko niitä kehittää ja mikä on niiden suhde alueen kehittymiseen? Tutkimuskysymyksiä tarkennettiin alakysymyksillä.

Tutkielman teoriaviitekehys pohjautuu kilpailuedun määrittämisessä sovellettuun porterilaiseen klusteri-teoriaan, jota käytetään seutukuntatason yritysverkoston (mikrotason klusterin) kilpailuedun perustekijöiden kuvaamiseen ja analysointiin. Klusterilähestymistapaa täydennetään teorioilla ja typologioilla yritysyhteistyöstä sekä verkostoista. Niihin pohjautuvien monenkeskisen ja kahdenvälisen yritysyhteistyön mallien avulla analysoidaan puutuotealan verkoston yritysten välisiä suhteita.

Tutkimusstrategiaksi valittiin case-kehittämistutkimus. Primaarinen tutkimusaineisto muodostuu 9 yrityshaastattelusta ja 4 asiantuntijahaastattelusta, sekundaarinen aineisto toimeksiantajien esiselvityksistä sekä julkisesta tilastoaineistosta. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista metodia.

Puutuotealan verkosto muodostaa mikrotason klusterin, johon julkiset toimijat ja kansainvälistyminen merkittävästi vaikuttavat. Yritysyhteistyösuhteiden havaittiin olevan vielä heikkoja, mutta toisaalta kehittämismahdollisuuksia löytyy erityisesti vertikaalisessa yhteistyössä. Valittu teoriaviitekehys soveltuu hyvin seutukuntatason yritysverkoston analysointiin ja kehittämiseen.
Avainsanat:
pienet ja keskisuuret yritykset, klusterit, yhteistyö, aluekehitys
© Tritonia 2014-2019