Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kohtamäki, Lauri

Yrityksen kilpailukykytekijöiden arviointi ja kehittäminen benchmarkingin avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tutkielmassa perehdyttiin Vaasan yliopiston tutkimushankkeissa kehitettyyn menetelmään, joka keskittyy yrityksen strategisten kilpailukykytekijöiden kriit-tisten prioriteettien määrittämiseen ja yrityksen suhteellisen, globaalin kilpailu-kyvyn arviointiin. Tavoitteena oli myös tutkia ja arvioida mallin toimivuutta ja soveltuvuutta sopivien benchmarking aiheiden ja esikuvayritysten valintaan.

Kriittisten kilpailukykytekijöiden prioriteettien analysointi pohjautuu analyytti-sen hierarkiaprosessin (AHP) mukaan rakennettuun hierarkkiseen rakennemal-liin. Analysoinnissa tarvittava informaatio kerätään kyselytutkimuksen avulla. Tuloksia hyödynnetään kilpailukyvyn arvioinnissa, jonka kehyksenä on RAL-malli. Sen mukaan reagointikyky, mukautumiskyky, kustannustehokkuus ja joustavuus ovat keskeisiä kilpailutekijöitä. Vertailtavat yritysten jaetaan kol-meen strategiseen arkkityyppiin; edelläkävijöihin, analysoijiin ja erikoistujiin, joista jokaiselle on kehitetty oma kilpailukykyindeksin laskentamalli. Yrityksille lasketaan indeksin arvo jokaiseen ryhmään. Sijoittuminen ryhmien sisällä pal-jastaa yrityksen menestymisedellytykset kussakin arkkityypin mukaisessa ryhmässä. Herkkyysanalyysin avulla voi selvittää eri prioriteettien muutosten vaikuttavuutta yrityksen suhteellisen kilpailukyvyn muutokseen.

Tulosten perusteella malli toimii tehtyjen määrittelyiden suuntaisesti. Tulosten luotettavuuteen ja kattavuuteen jää kuitenkin vielä parannettavaa ja täydennet-tävää. Menetelmää voi soveltaa benchmarking kohteiden ja sopivien esiku-vayritysten valinnassa muiden menetelmien ja valintakriteerien tukena.
Avainsanat:
strategia, kilpailukyky, analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP), benchmarking
© Tritonia 2014-2019