Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Elberkennou, Jaana

Traumatological symptoms in Evidence Based Medicine Guidelines and Lääkärin käsikirja

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
88
Teknisissä ja lääketieteellisissä teksteissä tekstin tietosisältö on ensiarvoisen tärkeää, ja käännösten oletetaan yleensä olevan tarkkoja ilman muutoksia tietosisällössä. Siitä huolimatta myös tieteelliset tekstit muuttuvat usein merkittävästi käännösvaiheessa, ja voidaan jopa väittää, että käännökset saavat aikaan muutoksia itse tieteessä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli verrata oireiden kuvauksia Lääkärin käsikirjan and EBMG:n (Evidence Based Medicine Guidelines) Traumatologia-kappaleessa. Lääkärin käsikirjan käännös EBMG:ksi on poikkeuksellinen siinä suhteessa, että käännöksiä on tehty molempiin suuntiin. Alun perin käännös tehtiin suomesta englantiin, mutta myöhemmin tietokantoja on päivitetty ensin joko suomeksi tai englanniksi. Päivitetty osa on sitten käännetty toiselle kielelle, joka on päivitetty tältä osin myöhemmin.

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kuvausten lääketieteellisiin yksityiskohtiin, ja kieliopilliset eroavaisuudet jätettiin pois vertailusta. Vertailussa löytyi huomattava määrä eroja oireiden kuvauksissa. Vain kolmasosa kuvauksista voitiin luokitella luokkaan "sama." Yleisin eroavaisuus oli kuvausten tarkkuudessa. Tällaisia eroja löytyi 30 prosentista oireiden kuvauksia. Toinen yleinen eroavaisuus oli siinä, miten eksplisiittisesti tai implisiittisesti jokin asia oli ilmaistu. Toinen kieliversio ilmaisi sanoin sen, minkä toisesta voi lukea "rivien välistä." Muita löytyneitä eroavaisuuksia oli miten varmaksi tai tärkeäksi jokin oire oli määritelty, tai miten usein sen sanottiin esiintyvän. Myös eroja kuvausten henkilökeskeisyydessä ja lukijan puhuttelussa löytyi. Vain muutamassa kuvauksessa toisesta kieliversiosta löytyi enemmän tietoa, tai tieto oli ilmaistu hieman eri näkökannalta.

Voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulos tukee olettamusta, että myös lääketieteelliset tekstit muuttuvat monelta osin käännösprosessissa huolimatta yleisestä olettamuksesta, että näin ei käy.
Avainsanat:
medical translation, accuracy, implicit, explicit, particularization, generalization, Lääkärin käsikirja, Evidence Based Medicine Guidelines
© Tritonia 2014-2019