Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Karlsson, Sari

Sairaanhoitajien ammattiryhmä uraesimerkkinä: Case study anestesiasairaanhoitajista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Viime vuosina on julkisuudessa paljon käsitelty Suomen terveydenhuollon palvelujen tarjontaa. Tähän keskusteluun on liitetty ammattitaitoisten sairaanhoitajien pysyminen terveydenhuollon työtehtävissä ja uusien sairaanhoitajien saaminen alalle. Samalla on alettu puhua sairaanhoitajien ammatin arvostamisesta yhteiskunnassa ja itse ammatin sisällä.

Tämä pro gradu - tutkimus keskittyy selvittämään terveydenhuollon professioiden osatekijöitä ja terveydenhuollon professioiden urakehitystä sairaanhoitajien ammattiryhmän näkökulmasta. Sairaanhoitajien ammattiryhmästä tapaus-esimerkkinä ovat anestesiasairaanhoitajat.

Tutkimuksessa määritetään professionalismin osatekijöitä yleisesti ja sairaanhoitajan asiantuntijuuden kautta. Professionalismi on käsitteenä melko vanha, mutta siihen voidaan liittää uusia osatekijöitä nykyajan työelämään liitettyjen vaatimusten mukaan. Näitä osatekijöitä ovat motivaatio ja sitoutuminen, osaaminen ja oppiminen sekä henkilöstön osallistuminen. Lisäksi professionalismiin voidaan liittää ura ja urakehitys. Sairaanhoitajan ammattia tarkastellaan professionalismin osatekijöiden kautta niin, että sairaanhoitaja määritetään oman ammattinsa asiantuntijaksi.

Tutkimus on kyselytutkimus. Tutkimusta varten laaditiin kyselylomake, joka koostui monivalinta- ja avoimista kysymyksistä. Kyselylomakkeita jaettiin 200, joista palautui 83 lomaketta. Näin vastausprosentiksi tuli 41,5 %.

Sairaanhoitajat suhtautuvat ammattiinsa ja omaan uraansa melko kriittisesti. Selvää urakehitystä ei koeta olevan. sairaanhoitajan ammatin arvostaminen nousee esille niin yleisessä, yhteiskunnallisessa näkökulmassa kuin yksittäisen sairaanhoitajan kokemana. Ammatti halutaan nähdä professiona juuri vankan asiantuntijuuden kautta. Asiantuntijuus kasvaa työkokemuksen ja kouluttautumisen myötä. Tärkeässä asemassa on sairaanhoitajien ammattikorkeakouluissa tapahtuva koulutus, jonka ei koeta selkeästi vastaavan käytännön työelämän vaatimuksia. Lisäksi selvä vaikutus sairaanhoitajan ammattiin ja uraan on sairaanhoitajien työorganisaatioiden johdolla.

Avainsanat:
professionalismi, sairaanhoitaja, asiantuntijuus, ura, urakehitys
© Tritonia 2014-2019