Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vainio, Kirsi

Tietämyksen hallinta -tiedon etsiminen, varastoiminen ja jakaminen keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa-

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Tietointensiivisessä vuorovaikutusyhteiskunnassa organisaatioiden on yhä enemmän keskityttävä tietämyksen ja osaamisen hallintaan. Organisaatioiden on kasvatettava tietovarallisuuttaan ja kohotettava tiedon tuottavuutta. Organisaatiot joutuvat pohtimaan, mitä tieto yhteisölle tarkoittaa, missä yhteisön tietopääoma on, ja miten sitä voidaan mitata ja kehittää, sekä millaista lisäarvoa tieto tuottaa. Tämä tutkimus on tehty tietointensiivisellä alalla toimivalle Organisaatio Oy Ab:lle.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee tietämyksen hallintaa ja erityisesti tietämyksen hallinnan prosesseja, tiedon lajeja sekä informaatioteknologiaa. Tietämyksen hallintaa voidaan lähestyä teknisenä tai ihmiskeskeisenä asiana, mutta kysymys on aina kokonaisuudesta, jota tässä tutkimuksessa korostetaan. Tietämyksen hallinnalla pyritään kehittämään organisaation kilpailukykyä johtamalla tietämystä, ja siihen liittyviä prosesseja ja toimintoja.

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin selvittää, mitä tietämyksen hallinta on keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa. Tavoitteena oli löytää toimenpide-ehdotuksia Organisaatio Oy Ab:lle. Empiirinen osuus perustui teemahaastatteluihin, joiden tavoitteena oli selvittää miten kohdeorganisaatioissa tiedon etsiminen, varastoiminen ja jakaminen tapahtuvat. Tutkimuksessa nousi esiin, että tietämyksen hallinta ei ole vain informaatioteknologian soveltamista, vaan siihen liittyvät kiinteästi organisaation prosessit, henkilöstöjohtaminen ja ennen kaikkea organisaatiokulttuuri.

Tutkimuksessa esitettiin toimenpide-ehdotuksia Organisaatio Oy Ab:lle tietämyksen hallinnan tehostamiseksi. Tutkimus toi esiin ennalta odotettavia asioita, mutta samalla se nosti esiin tärkeitä asioita, joihin tietämyksen hallinta perustuu. Lisäksi se osoitti jatkotutkimusaiheita.
Avainsanat:
tietämyksen hallinnan prosessit, tiedon lajit, informaatioteknologia
© Tritonia 2014-2019