Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Soini, Tea

Omien osakkeiden takaisinostot ja johdon optio-ohjelmat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Paavo Yli-Olli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, ovatko johdon optio-ohjelmat aiheuttaneet omien osakkeiden takaisinostojen lisääntymisen. Tutkimuksessa vertaillaan to-teutuneiden takaisinostojen määrää johdon optio-ohjelmien kautta myönnetyil-lä optioilla merkittyjen osakkeiden määrään.

Tutkielman aineisto koostuu Helsingin arvopaperipörssissä listatun 14 yrityk-sen vuonna 2003–2007 tekemistä takaisinostoista ja johdon optio-ohjelmien kautta merkityistä osakkeista. Tiedot takaisinostettavien osakkeiden määristä on kerätty yritysten pörssitiedotteista. Optio-ohjelmien perusteella merkittyjen osakkeiden määrä on löytynyt yritysten tilinpäätöksistä. Tutkimusmenetelmänä käytetään yhden muuttujan regressioanalyysiä sekä F-testiä ja vaihtoehtoisena hypoteesina on oletus, että johdon optio-ohjelmat lisäävät omien osakkeiden takaisinostoja.

Aineistosta ei löytynyt tukea vaihtoehtoiselle hypoteesille. Omien osakkeiden oston ja johdon optio-ohjelmien välillä havaittiin positiivinen riippuvuus, mutta se ei ole tilastollisesti merkittävä. Tutkimuksen tulos saattaa johtua pienestä otoskoosta tai siitä, ettei otos kuvaa tarpeeksi hyvin koko populaatiota. Koska analyysin selityskerroin jäi alhaiseksi, aineistoa päätettiin vielä muokata pois-tamalla aineistosta mahdollisia virheitä aiheuttavia havaintoja. Muokatulla ai-neistolla saatiin tilastollista tukea sille, että takaisinostot lisääntyvät, mikäli yri-tyksellä on käytössä johdon kannustimena optio-ohjelma.
Avainsanat:
omien osakkeiden takaisinosto, johdon optio-ohjelmat, voitonjako, kannustinjärjestelmät
© Tritonia 2014-2019