Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ojala-Wahlroos, Elina

Ideaaliprojektipäällikön kompetenssit case Nordautomation Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tutkimus toteutettiin Nordautomation Oy nimiselle organisaatiolle, joka on erikoistunut projektitoimintaan mekaanisella puunjalostusteollisuusalalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohdeorganisaatiolle soveltuvan ideaaliprojektipäällikön kompetenssit ja mitkä kompetenssit erottuvat erityyppisissä projekteissa.

Tutkimus on kvalitatiivinen ja se on toteutettu Delfoi-menetelmän mukaisesti kahdella tutkimuskierroksella, joista ensimmäiseen teemahaastattelukierrokseen osallistui 15 henkilöä. Haastateltavina olivat organisaation johtoa, projektipäälliköt sekä avain projektityöntekijöitä. Toiseen tutkimuskierrokseen osallistui ensimmäiselle tutkimuskierrokselle osallistuneista 13 henkilöä. Tutkimuskierros toteutettiin lomakehaastattelun avulla.

Projektipäällikön taitojen tarkastelussa yhdistettiin osaamisympyrä ja projektipäällikön osaamista kuvaavat osaamisalueet, joita ovat organisatorinen ja sosiaalinen osaaminen, liiketoiminnallinen osaaminen, projektihallintaosaaminen ja tekninen osaaminen. Projektipäällikön ominaisuuksien tarkastelussa on käytetty ammattiosaamisen kompetensseja.

Keskeisenä havaintona voidaan todeta, että ideaaliprojektipäälliköllä tulisi olla projektin luonteesta riippumatta hyvin samanlaisia ominaisuuksia ja taitoja. Ominaisuuksiltaan hänen tulisi olla sosiaalinen, rehellinen, luotettava, jämäkkä ja päätöksentekokykyinen. Hänellä tulisi olla erilaisia taitoja, jotka kuuluvat kaikkiin projektiosaamisen osa-alueisiin. Merkittävimmät niistä ovat liiketoiminnalliseen osaamiseen eli projektin asioiden johtamiseen liittyvät taidot sekä organisatoriseen ja sosiaaliseen osaamiseen eli projektin ihmisten johtamiseen liittyvät taidot. Nordautomation Oy:llä toisistaan selvästi erottuvat projektityypit ovat suuri kotimainen projekti, jonka asiakkaana toimii konserni, ulkomailla toteutettava projekti ja pieni kotimaassa toteutettava korjausprojekti, jonka asiakkaana toimii yksittäinen sahalaitos.
Avainsanat:
projektipäällikkö, taidot, ominaisuudet, kompetenssit
© Tritonia 2014-2019