Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Yli-Pelkonen, Jari

Esitutkinnan asianosaisjulkisuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mäkinen Eija
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
123
Asianosaisella on julkisuuslain 11 § ja esitutkintalain 11 §:n mukaan oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa tämän asian käsittelyyn. Esitutkintaviranomaiset käyttävät esitutkintaa suorittaessaan pakkokeinolain 5 a-luvun mukaisia salaisia pakkokeinoja. Salaisiksi pakkokeinoiksi käsitetään telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu. Salaisten pakkokeinojen käytön yhteydessä syntyy tallenteita, jotka sisältävät muun muassa yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa tietoa: pakkokeinon kohteesta ja pakkokeinoon nähden sivullisista henkilöistä. Osa salaisten pakkokeinojen tuottamista tallenteista päätyy todisteeksi esitutkintapöytäkirjaan, osa tallenteista ei sisälly esitutkintapöytäkirjaan. Salaisten pakkokeinojen tuottamien tallenteiden oikeudellinen asema JulkisuusL 5 §:n mukaisina viranomaisen asiakirjoina on epäselvä. Rikosasioiden asianosaiset ovat vaatineet JulkisuusL 11 §:n perusteella, esitutkintapöytäkirjaan kuulumattomia salaisten pakkokeinojen tuottamia tallenteita. Esitutkintapöytäkirjaan kuulumattomien salaisten pakkokeinojen tuottamien tallenteiden asianosaisjulkisuus on oikeudellisesti epäselvä kysymys.

Tutkielmassa pyritään vastaamaa kysymykseen: Millaiset esitutkinnan aikana kertyneet asiakirjat ja missä muodossa viranomaisen on voimassaolevan oikeuden mukaisesti, luovutettava asianosaiselle ja miten perusoikeudet turvataan luovutustilanteessa? Tutkimusongelmaan pyritään löytämään vastaus määrittämällä yksityisyyden suoja perusoikeutena, sekä määrittämään miten yksityisyyden suojan turvaaminen on otettava huomioon viranomaisen päätöksissä. Tutkielmassa määritetään julkisuusperiaatteen ja asianosaisjulkisuuden perusteet, sekä asianosaisjulkisuuden rajoitusperusteet. Salaisten pakkokeinojen tuottamien tallenteiden sisältö ja asema viranomaisen asiakirjana selvitetään. Sekä pyritään määrittämään esitutkintapöytäkirjaan kuulumattomien asiakirjojen asianosaisjulkisuus ja asianosaisjulkisuuden laajuus.

Kyseessä on valtiosääntö- ja hallinto-oikeudellinen tutkielma, jossa käytetään oikeusdogmaattista tutkimusmenetelmää. Tutkielmassa selvitetään tutkimusongelmaan liittyvät lain säädökset ja selvitetään käsillä olevien säädösten sisältö. Perusoikeudet luovat lainsäädöksille tulkintakehyksen soveltamistilanteessa.

JulkisuusL mukainen viranomaisen asiakirjan määritelmä on laaja ja abstrakti. Salaisten pakkokeinojen tuottamat tallenteet määrittyvät voimassaolevan oikeuden mukaan, julkisuuslain mukaisiksi viranomaisen asiakirjoiksi. Myös esitutkintapöytäkirjaan kuulumattomat esitutkinnan tuottamat tallenteet ovat viranomaisen asiakirjoja. Esitutkintapöytäkirjaan kuulumattomat salaisten pakkokeinojen tuottamat tallenteet sisältävät merkityksetöntä- tai ylimääräistä tietoa.

Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta joka voi tai on voinut vaikuttaa tämän asian käsittelyyn. Asianosaisen tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat laajasti myös esitutkintapöytäkirjaan kuulumattomat salaisten pakkokeinojen tuottamat tallenteet. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan JulkisuusL 11 § 2 mom perusteilla. Perusoikeudet asiakirjan luovutustilanteessa viranomainen voi turvata, lähinnä valitsemalla JulkisuusL 16 § mukaisesti sellaisen asiakirjan luovutustavan, joka turvaa asianosaisen oikeuden saada tieto asiakirjan sisällöstä ja joka turvaa sivullisten oikeudet mahdollisimman hyvin.
Avainsanat:
Asianosaisjulkisuus, yksityisyyden suoja, esitutkinta, salaiset pakkokeinot
© Tritonia 2014-2019