Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Björninen, Anna

Arviointi kehittämisen välineenä. Esimerkkinä kolme Vaasan sosiaalitoimen projektia.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
133
Projektityö on vakiintunut sosiaalialan kehittämisen malliksi. Projektit saavat rahoituksen yleensä kunnan oman budjetin ulkopuolelta. Rahoitusjärjestelmä edellyttää projekteilta arvioin-tia, joten arviointi on muodostunut osaksi projektityötä. Yhteiskunnan sanotaan muuttuvan projektiyhteiskunnaksi, joten korvataanko projekteilla peruspalveluita?

Tutkielman tavoitteena on tarkastella arviointia kehittämisen välineenä sosiaalitoimen projekti-toiminnan kontekstissa. Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia arviointiprosessilla ja siitä saatavalla arviointitiedolla on projektin toteutumisen kannalta. Toisena tavoitteena on tarkastel-la, miten projektitoiminnalla, jolla tarkoitetaan tässä sekä itse projektissa tehtävää työtä että sen arviointia, pystytään vaikuttamaan kehittämiseen sosiaalisektorilla. Kolmantena tutkimuson-gelmana on projektien roolia sosiaalipalveluiden järjestämisessä.

Teoreettisena viitekehyksenä toimii arviointitutkimuksen teoria, arviointimenetelmät sekä joh-tamisteorioiden osalta prosessi- ja strateginen johtaminen. Arviointitutkimuksen teoria jäsentää empiirisen aineiston käsittelyä ja tulkintaa. Empiirisestä aineistosta saatuja havaintoja palvelui-den kehittämisestä testataan valittuihin johtamisteorioihin. Sosiaalipalveluiden järjestämistä käsittelevä kirjallisuus asettaa tutkielman kontekstiinsa.

Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastellaan Vaasan sosiaalitoimessa Sosiaa-lialan kehittämishankkeen aikana toteutettuja projekteja ja niiden arviointeja. Empiirinen aineis-to on kaksijakoinen koostuen arviointiraporteista sekä teemahaastatteluista. Arviointiraporttien systemaattinen dokumenttianalyysi muodostaa kokonaiskuvan arvioinnista käytännön tasolla. Teemahaastatteluin kerätyn aineiston avulla on kuvattu ja tulkittu arvioinnin ja projektitoimin-nan vaikutuksia ja merkityksiä.

Arviointi koettiin osallistavana prosessina kehittämisen välineeksi. Arviointiprosessi osallistaa ja sitouttaa mukana olevia tahoja sekä ohjaa projektia kohti tavoitteitaan. Projektitoiminnan avulla saadaan palvelutarjonnan aukkokohdat näkyviksi ja tutkittua tietoa kehittämisen tueksi. Projektitoiminta ei korvaa lakisääteisiä palveluita, vaan tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uusia työmenetelmiä ja käyttöönotettavia palveluita. Toisaalta projektimuotoiseen kehittämiseen oh-jannut rahoitusmalli on korvannut kuntien omarahoitteista kehittämistoimintaa. Projektit yhte-nä palveluprosessina tulisi jatkossa sitoa suunnitelmallisemmin kiinni koko sektorin ydinpro-sesseihin ja strategiaan. Arviointiajattelua ja arvioivaa työotetta tulisi lisätä myös perustyössä. Arvioinnin positiiviset vaikutukset on mahdollista saavuttaa myös perustyössä.
Avainsanat:
Arviointi, projekti, kehittäminen, sosiaalipalvelut
© Tritonia 2014-2019