Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Wiklund, Paula

Balanced Scorecardin implementoinnin arviointi Rocla Oyj:ssä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen ja Aapo Länsiluoto
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen BSC implementointia ja johdon näkemyksiä BSC:n vaikutuksista strategiseen ajatteluun sekä toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmiin. Toisena tavoitteena on tutkia, ovatko yrityksen eri johtamis-tasojen näkemykset BSC:sta ja sen vaikutuksista yhteneviä vai eivät. Tutkittavat johta-misen tasot ovat ylin johto ja keskijohto.

Tutkielma toteutetaan case-tutkimuksena ja aineistonkeräysmenetelmänä käytetään ky-selytutkimusta. Kysely lähetettiin 36 vastaanottajalle, jotka edustivat ylintä johtoa, talo-utta ja hallintoa, laatua, tuotekehitystä, myyntiä ja markkinointia. Vastauksia palautui 16 kappaletta ja vastausprosentiksi saatiin 44,4 %, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena huomioiden laajuus, jolla BSC oli kyselyn toteutushetkellä käytössä kohdeyrityksessä. Ylimmän johdon vastausprosentti oli 71,4 % ja keskijohdon 37,9 %.

Tutkimustulosten analysoinnissa käytetään pääasiassa kuvailevaa tilastollista analysoin-tia ja saadut vastaukset on analysoitu ei-parametrisen Mann-Whitney U-testin avulla.

Tutkimustulokset osoittavat, että BSC on jo vaikuttanut eniten sekä kokonaisvaltaiseen, strategiseen että operatiiviseen johtamiseen, strategian toteutumisen seurantaan, yrityk-sen ohjattavuuteen sekä toiminnan seuraamiseen. Tavoitteiden johtaminen strategiasta on helpottunut melko paljon ja painopiste on siirtynyt strategisesti tärkeille alueille. Strategisten tavoitteiden seuranta on lisääntynyt ja tavoitteiden seuranta on nopeutunut jonkin verran. Tutkimustulosten mukaan ylimmän johdon ja keskijohdon vastaukset eivät eroa olennaisesti toisistaan.
Avainsanat:
Balanced Scorecard, suorituskyvyn mittaus, strategia, toiminnan ohjaus
© Tritonia 2014-2019