Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Suoniemi, Tiina

Retoriikka naistenlehtien parisuhdetta käsittelevissä teksteissä. Tarkastelussa eetos, paatos ja logos

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tutkimuksessani tarkastelen naistenlehtien parisuhdetta käsittelevien tekstien retoriikkaa. Tavoitteenani on selvittää, millaisia retorisia vaikutuskeinoja käytetään naistenlehtien parisuhdetta käsittelevissä teksteissä lukijan vakuuttamiseksi tietynlaisesta naiseuden käsityksestä. Tutkimusmenetelmänä käytän Aristoteleen kehittämää retoristen vaikutuskeinojen kolmijakoa eetokseen, paatokseen ja logokseen. Tarkastelen, millä naistenlehtien teksteissä vedotaan tekstin tekijän uskottavuuteen (eetos) sekä lukijan tunteisiin (paatos) ja järkeen (logos). Siten saan selville, mihin asioihin parisuhdetta käsittelevissä teksteissä retorisin vaikutuskeinoin vedotaan ja mitkä asiat oletetaan naislukijoille tärkeiksi. Tutkimuksessani tarkastelen myös parisuhdetta käsittelevien tekstien kielellisiä keinoja osana sisällön tarkastelua.

Tutkimukseni aineistona on 20 parisuhdetta käsittelevää tekstiä, jotka olen kerännyt kolmesta Suomessa ilmestyvästä yleisnaistenlehdestä vuosilta 2005–2007. Työssäni tarkastelen parisuhdetta käsitteleviä tekstejä opaskirjallisuuteen rinnastuvina teksteinä, joissa käsitellään naisen ja miehen välistä suhdetta ja esitetään ohjeita tai sääntöjä, miten naisen tulisi toimia parisuhteessa. Parisuhdetta käsitteleviä tekstejä en tarkastele tutkimuksessa erillisinä vaan tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuvaa retorisista vaikutuskeinoista naistenlehtien parisuhdetta käsittelevissä teksteissä.

Tutkimuksessani olen saanut selville, että naistenlehtien parisuhdetta käsittelevissä teksteissä vakuutetaan erityisesti eetokseen ja paatokseen eli tekstin tekijän uskottavuuteen ja lukijan tunteisiin vetoamalla. Keskeinen retorinen vaikutuskeino parisuhdetta käsittelevissä teksteissä on lukijan henkilökohtainen puhuttelu (eetos), joka tekee tekstistä kahdenkeskisen ja jutustelunomaisen sekä luo tuttavallisen suhteen tekijän ja lukijan välille. Myös tekstin tekijän luotettavuus (eetos), toisen huomioonottaminen parisuhteessa (paatos) sekä kahden ihmisen sitoutuminen toisiinsa (paatos) ovat parisuhdetta käsittelevissä teksteissä tärkeitä vakuuttavia asioita.
Avainsanat:
eetos, logos, naistenlehdet, paatos, parisuhde, retoriikka
© Tritonia 2014-2019