Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Karhunen, Jouko

JOHTAJUUS JA JOHTAJAN ROOLIT MEDIASSA presidentinvaalit vuonna 2000

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Sivumäärä:
110
Huomautukset:
Erikoismaisteriohjelma 2
Tutkin median välittämää johtajuuskuvaa ja johtajan roolikuvaa vuoden 2000 presidentinvaalien lehtikirjoittelussa. Tutkimuksen kohteina olivat toiselle kierrokselle päässeistä ehdokkaista, Ahosta ja Halosesta, kirjoitetut artikkelit.
Tutkimusongelmana etsin vastausta kysymykseen: välittikö lehdistö ehdokkaista kuvaa johtajina eri johtajan rooleissa vaiko vain äänestäjää kiinostavina mielikuvina.
Tutkimusaineistona käytin lokakuun 1999 ja helmikuun 2000 välisenä aikana keräämiäni presidentinvaaleja koskevia sanoma- ja aikakausilehtiartikkeleita. Lehdet edustivat levikiltään laajimpia, riippumattomia, valtakunnallisia lehtiä, parin poikkeuksin.
Tutkimuksen teoriassa tarkastelen johtajuutta ja johtajan rooleja, niin johtamisen teorian kuin kansallisen kirjallisuutemmekin valossa. käsittelen myös muuttuvia arvoja ja median välittämiä mielikuvia.
Varsinaisessa analyysissä haen tutkituista kirjoituksista vastausta kysymyksiini tässä tapaustutkimuksessa sekä määrällisen sisältöanalyysin että asiantuntijoiden haastattelujen avulla. Vertailumallina käytän Mintzbergin johtajan kymmenen roolin mallia.
Työn tuloksena ilmeni, että johtajuus ja johtajan roolit esiintyivät artikkeleissa vain osassa artikkeleita ja silloinkin vain muiden seikkojen ohessa. Varsinaisia johtajuusartikkeleita ei esiintynyt. Sitävastoin ehdokkaiden arvot ja heitä kuvaavat mielikuvat olivat hyvinkin yleisiä ja usein artikkeleiden pääaihetakin.
Käytännäön sovelluksena liike-elämään,suosittelisin johtajille, että mediajulkisuuden ja sen hallinan tulisi olla osa yritysjohtamisen strategiaa.
Avainsanat:
presidentti, johtajan roolit, lehdistö, mielikuvat, arvot, sisältöanalyysi
© Tritonia 2014-2019