Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vesanto, Jenni

Exit-tutkimusmallin kautta parannettuun henkilöstövuokrausprosessiin. Case Temp-Team Finland Oy.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa koko vuokratyöilmiötä ja samalla luoda case-yritykselle toimiva exit-tutkimusmalli. Tutkimustulosten avulla haluttiin lisäksi saada aikaan parannettu henkilöstövuokrausprosessi, jota voidaan kutsua tutkimuksen päätuotokseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastaus kysymykseen: miten tyytyväinen työntekijä on ollut vuokratyöhön ja vuokratyösuhteeseensa? Tähän pääongelmaan pyrittiin vastaamaan kolmen alaongelman avulla: miksi vuokratyösuhde työntekijän kanssa päättyy, mitä työntekijä tekee vuokratyösuhteensa päättymisen jälkeen, sekä millaisena työntekijä on kokenut yhteistyön työnantajan (case-yrityksen) ja vuokratyövoimaa käyttäneen yrityksen (asiakasyrityksen) kanssa.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka kohdistui case-yrityksessä vuoden 2007 aikana lopettaneisiin vuokratyöntekijöihin. Aineistoa kerättiin pääosin sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että vuokratyöntekijät olivat olleet keskimääräisesti tyytyväisempiä työnantajan kuin käyttäjäyrityksen toimintaa. Tyytyväisimpiä työnantajan toiminnassa oltiin työhaastatteluun ja liikuntaseteleihin, tyytymättömimpiä puolestaan tuntikirjanpitoon ja -lappuihin sekä käyttäytymisanalyyseihin ja muihin testeihin. Työilmapiiriin ja työturvallisuuteen oltiin tyytyväisimpiä käyttäjäyrityksen toiminnassa, tyytymättömimpiä oltiin osaamisen kehittämiseen sekä suoritusarviointeihin ja kehityskeskusteluihin. Vuokratyösuhde päättyi yleisimmin vuokratyösopimuksen päättymiseen, muiden yleisimpien syiden ollessa työllistyminen samaan asiakasyritykseen sekä uusi työ. Suurin osa työntekijöistä kuitenkin työllistyi uudelleen vuokratyösuhteensa päättymisen jälkeen. Kokemuksensa perusteella valtaosa vastaajista suosittelisi vuokratyötä myös muille. Parannetussa henkilöstövuokrausprosessissa tulee painottaa säännöllistä yhteydenpitoa työntekijöihin tyytyväisyyden parantamiseksi entuudestaan, mutta lisäksi nykyisen runsaan vaihtuvuuden vähentämiseksi.
Avainsanat:
exit-tutkimus, vuokratyö, henkilöstövuokrausprosessi
© Tritonia 2014-2019