Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Mikkonen, Hanna

Win-win -tilanteita ja goodwilliä. Anglicisms in Finnish Doctoral Theses

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Tiusanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
74
Tämä pro gradu -tutkielma on osa Vaasan yliopiston Englannin kielen laitoksen Anglismi-projektia, jossa tutkitaan englannin kielen vaikutusta yliopistomaailmassa. Tutkielmassa tarkastellaan suomenkielisissä väitöskirjoissa käytettyjä anglismeja, jotka tässä tutkimuksessa määritellään englanninkielisiksi sanoiksi ja ilmauksiksi. Tutkimusmateriaali koostuu neljästä Vaasan yliopistossa tehdystä väitöskirjasta, jotka edustavat neljää eri pääainetta eli aluetiedettä, markkinointia, nykysuomea ja tietotekniikkaa. Anglismeja tarkastellaan koodinvaihdon (code-switching) näkökulmasta, eli tutkitaan englannin ja suomen kielen vuorottelua väitöskirjoissa. Erityisesti tarkastellaan anglismien rakennetta jakamalla ne kahteen pääryhmään ja niiden alaryhmiin, mutta myös anglismien korostamista (flagging) ja funktioita tutkitaan. Oletuksena oli, että anglismien määrä ja niiden korostaminen väitöskirjoissa vaihtelee pääaineen ja väitöskirjan aiheen mukaan. Oletettiin, että teknisellä ja kaupan alalla, eli markkinoinnin ja tietotekniikan väitöskirjoissa, anglismit ovat yleisimpiä eikä niitä ole korostettu yhtä paljon kuin aluetieteen ja nykysuomen väitöskirjoissa, joissa anglismeja oletettiin esiintyvän vähemmän.

Pääosin tutkimustulokset tukivat oletuksia, sillä eniten anglismeja esiintyi markkinoinnin ja tietotekniikan väitöskirjoissa, ja tietotekniikassa anglismeja oli korostettu huomattavasti vähemmän kuin muissa aineissa. Suurin osa väitöskirjoissa esiintyvistä anglismeista oli täysin englanninkielisiä sanoja tai ilmauksia, ja vain tietotekniikassa suomen ja englannin kielestä muodostetut, kahta kieltä yhdistelevät sanat tai ilmaisut olivat yleisempiä. Anglismien yleisimpiä funktioita väitöskirjoissa olivat viestin korostaminen tai selventäminen sekä sanastollisen tarpeen täyttäminen, eli englanninkielisen sanan tai ilmaisun käyttäminen suomenkielisen vastineen asemesta. Jälkimmäinen oli yleisintä tietotekniikan väitöskirjassa, kun taas muissa aineissa anglismeja käytettiin korostamaan tai selventämään viestiä. Suurimmalla osalla anglismeista voitiin nähdä olevan yhtä aikaa useampia funktioita.
Avainsanat:
Anglicism, code-switching, flagging, doctoral thesis, matrix language, embebbed language
© Tritonia 2014-2019