Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hintikka, Tapio

Rakentamisverkoston toiminnanohjauksen tietojärjestelmä pientaloteollisuudessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
60
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yrityksen toimintaa yritysverkostossa. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan kohdeyrityksessä tapahtuvaa rakentamisverkoston ohjausta uuden käyttöönotetun järjestelmän avulla. Samalla yritettiin löytää mahdollisia kehittämiskohtia uudesta verkoston ohjauksessa käytettävästä tietojärjestelmästä. Kohdeyrityksessä on toteutettu tietojärjestelmän laajennus, jolla voidaan suorittaa toiminnanohjausta rakentamisverkoston toiminnoissa, hankintatoiminnoissa ja asiakasohjauksessa.

Tutkimus toteutettiin toiminta-analyyttinen tutkimusotteella ja oli luonteeltaan tapaustutkimus. Tutkimus suoritettiin pääosin kvalitatiivisilla menetelmillä. Empiirisenä aineistona käytettiin haastatteluja, kyselylomaketta verkoston ohjauksesta vastaaville henkilöille sekä tutkijan omia havaintoja. Teoriaosan aineisto kerättiin tutkimusaiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.

Tutkimuksessa syntyi analyysi tarkasteltavan rakentamisverkoston ohjauksesta. Painopiste oli tietojärjestelmän avulla suoritetun toiminnanohjauksen käyttöönottovaiheen kokemuksissa, ohjausjärjestelmän käytettävyydessä ja järjestelmän sisältämässä informaatiossa. Tutkimuksessa selvisi, että uusi järjestelmä on osoittautumassa tavoitteen mukaiseksi eli järjestelmä parantaa verkoston ohjattavuutta ja lisää kustannustehokkuutta rakentamisprosessissa. Tutkimuksessa ilmeni muutamia kehittämisehdotuksia uuden tietojärjestelmän parantamiseksi.
Avainsanat:
verkosto, toiminnanohjaus, rakentaminen
© Tritonia 2014-2019