Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Alaruka, Ilari

Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen metsäkoneita valmistavassa yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Markkinoilla eivät kilpaile keskenään enää vain yksittäiset yritykset vaan kokonaiset yritysverkostot. Niinpä tilaus-toimitusprosessin tehokkuus, lähtien asiakkaan tilauksen saapumisesta yritykseen aina tuotteen toimittamiseen asiakkaalle asti, on lisääntyvässä määrin riippuvainen yrityksen toimittajien tehokkuudesta ja yrityksen kyvystä johtaa sekä kehittää toimittajaverkostoaan kokonaisuutena. Tämän pro gradu – tutkielman tavoitteena oli kuvata kulkuneuvoteollisuudessa toimivan yrityksen tilaus-toimitusprosessi ja löytää sen kehityskohteita erityisesti hankintatoimen osalta. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin metsäkoneita valmistavan yrityksen näkökulmasta.

Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan tilaus-toimitusprosessia, siihen liittyviä käsitteitä sekä tilaus-toimitusprosessia käsittelevän kirjallisuuden näkemyksiä sen kehittämismahdollisuuksista. Teoriaosassa tarkastellaan lisäksi hankintatoimen toimintoja ja niiden kehitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään toimittajayhteistyön merkitykseen tilaus-toimitusprosessin tehokkuuden edistäjänä. Tutkimuksen empiriaosassa kuvataan case-yrityksen tilaus-toimitusprosessi ja sen osaprosessit. Aineistoa kohdeyrityksessä kerättiin niin työntekijöiden haastatteluilla, erilaisiin palavereihin osallistumalla sekä tuotantoon tutustumalla. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös yrityksen sisäisiä sekä toiminnanohjausjärjestelmästä saatavia raportteja.

Tutkimuksen tuloksena kuvattiin case-yrityksen tilaus-toimitusprosessi ja sen kymmenen osaprosessia sekä laadittiin osaprosesseille työohjeet. Tämän jälkeen tilaus-toimitusprosessia analysoimalla havaittuihin kehityskohteisiin tehtiin kehitysehdotuksia. Prosessimaisen ajattelun omaksumisessa on paljon kehitettävää niin case-yrityksen sisällä kuin yrityksen ja sen toimittajien välillä, jotta tulevaisuudessa yrityksen tilaus-toimitusprosessi tuottaa asiakkaille entistäkin laadukkaampia koneita tehokkaammin, nopeammin ja yritykselle sekä sen toimittajille kannattavammin. Työnkuvien kehittäminen ja selkeiden vastuiden jakaminen tutkimuksessa esitetyllä tavalla tekevät kohdeyrityksen toiminnasta entistäkin tehokkaampaa.
Avainsanat:
tilaus-toimitusprosessi, hankintatoimi, toimittajayhteistyö
© Tritonia 2014-2019