Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kukkonen, Outi

Irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat vakuusoikeudet ja niiden muutospaineet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola & Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
116
Tutkimuksen tarkoituksena on systematisoida irtaimeen omaisuuteen kohdistuvien vakuusoikeuksien käyttöä ja muutoskehitystä näiden vakuusoikeuksien ympärillä. Irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat vakuusoikeudet on hyvin laaja käsite, koska se käsittää kaikki panttauksen eri muodot lukuun ottamatta kiinteään omaisuuteen eli kiinteistöihin kohdistuvia panttauksia. Näiden vakuusoikeuksien käyttö on käymässä läpi monenlaisia muutoksia. Panttien käyttö on kansainvälistymässä ja monimuotoistumassa: esimerkiksi erilaiset arvopaperit ja immateriaalioikeudet ovat yhä useammin panttauksen kohteena.

Irtaimen pantin käytön monimuotoistumiskehitys tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Uudenlaiset irtaimet pantit vaativat uudenlaisia panttioikeuksia ja uutta sääntelyä. Irtain omaisuus voi olla vakuutena myös valtioiden rajat ylittävissä velvoitesuhteissa. Eurooppaoikeudellinen lainsäädäntö vaikuttaa yhä enenevässä määrin irtaimen pantin säätelyyn.

Tämän tutkimuksen perusteella muutoskehityksen suuntaus tuntuu olevan sen kaltainen, että vakuuksien käyttöä koskeva sääntely eriytyy sen mukaan millaisesta panttiesineestä on kyse; esimerkiksi onko vakuutena käytetty arvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena. Sääntely eriytyy myös sen mukaan kuka on pantin antajana: onko kyseessä yksityishenkilö vai yritys. Eriytyminen ei pääty tähän vaan rahoitusmarkkinoilla toimiviin laitoksiin sovelletaan erilaista sääntelyä kuin muihin oikeussubjekteihin. Sääntely eriytyy vielä senkin mukaan, minkälainen vakuuden saaja on kyseessä. Vakuusoikeuksien muutoskehitykset voidaan jakaa kahteen eri ryhmään eli panttiobjektiin liittyviin ja oikeudenalaan liittyviin. Panttiobjektiin liittyviä muutostrendejä ovat panttiobjektien monimuotoistuminen, arvopaperistaminen ja panttioikeuksien toteuttaminen arvo-osuustilien kautta. Oikeudenalaan liittyviä muutoskehityksiä ovat sopimusoikeudellisuuden korostuminen, oikeusperiaatteiden merkityksen kasvu ja kansainvälisen sääntelyn lisääntyminen.
Avainsanat:
pantit, panttaus, vakuudet, arvopaperit, arvo-osuudet, eurooppaoikeus, immateriaalioikeus, teollisoikeus
© Tritonia 2014-2019