Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tiitinen, Sari

ARVOJEN KÄSITEANALYYSI JOHTAMISKULTTUUREISSA: Tarkastelun kohteena byrokraattinen johtamiskulttuuri, tulosjohtaminen, laatujohtaminen ja balanced scorecard

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Dr. Olli-Pekka Viinamäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Arvot kuvastavat ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan, toisiin ihmisiin ja elämään yleensä. Arvot, ihanteet ja ihmiskäsitys ovat kaiken inhimillisen toiminnan perusta. Myös johtaminen perustuu ihmiskäsitykselle ja arvoille. Harva johtaja on kuitenkaan määritellyt omia johtamisarvojaan, joten arvot jäävät usein tiedostamattomina taustalle. Johtamistyön arvovalintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten organisaatiokulttuuri ja johtamiskulttuuri.

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli analysoida arvon käsitettä ja ilmenemistä valituissa johtamiskulttuureissa. Mitä ymmärretään arvon käsitteellä, erityisesti organisaatiotutkimuksen kontekstissa, ja millaisia tulkintoja arvoille annetaan valituissa johtamiskulttuureissa? Tutkimukseen valitut johtamiskulttuurit olivat byrokraattinen johtamiskulttuuri, tulosjohtaminen, laatujohtaminen ja balanced scorecardiin perustuva johtamiskulttuuri. Tutkimus rajattiin hallintotieteen alueelle, vaikka arvon käsitettä määriteltäessä perusteita haettiin myös filosofian puolelta.

Tämä tutkimus toteutettiin teoreettisena käsiteanalyysinä tulkitsevan käsitetutkimuksen metodologialla, joka kuuluu hermeneuttiseen tieteenalaan. Tutkimustyö koostui arvojen käsitteiden analysoinnista, niiden määritelmistä ja määritelmien sisältämistä merkityksistä. Tavoitteena oli analysoida arvojen käsitteen ymmärtämistä, millainen oli arvojen suhde johtamiseen sekä millaisia tulkintoja arvoille annetaan valituissa johtamiskulttuureissa. Tutkimus eteni hermeneuttisena kehänä, jossa arvojen käsitteen filosofisesta määrittelystä edettiin arvon käsitteen määrittelyyn valituissa johtamiskulttuureissa. Arvojen esiintymistä valituissa johtamiskulttuureissa haettiin myös vertailun kautta, vaikka tutkimus ei varsinaisesti edusta vertailevan tutkimuksen metodologiaa.

Tutkimus oli tekstiaineistoon perustuva tulkitseva käsitetutkimus, jossa tutkimusaineisto koostui olemassa olevista teksteistä, kirjoista, artikkeleista ja aikaisemmista tutkimuksista. Tutkimusaineistoon sisältyi alan klassista sekä uudempaa kirjallisuutta. Tutkimuksessa analysoitiin valitussa lähdeaineistossa esiintyviä määritelmiä arvon käsitteelle.

Määrittelyssä arvon käsite sai useita moniulotteisia merkityksiä. Useasta lähdeaineistoon kuuluvasta teoksesta välittyi arvojen maailma monimerkitykselliseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Arvot määriteltiin abstrakteiksi ja sillä oli selkeä yhteys siihen, miksi arvot jäävät usein tiedostamattomiksi johtamisessa. Aihepiirin laajuuden vuoksi johtopäätökset tässä tutkimuksessa voitiin tehdä vain hyvin yleisellä tasolla. Tutkimukseen valituista johtamiskulttuureista jokainen sisälsi omia painotuksia arvoissa ja eettisyydessä, mutta niillä havaittiin myös yhteisiä arvoja. Selkeimmin muista valituista johtamiskulttuureista erosi byrokraattinen johtamiskulttuuri, jonka arvoissa painottuivat asiakeskeisyys ja niin sanotut kovat arvot. Tulosjohtamiselle, laatujohtamiselle ja balanced scorecardille olivat ominaista enemmän ihmiskeskeiset arvot, kuten avoimuus ja yhteistyö.
Avainsanat:
Arvo, johtaminen, organisaatiokulttuuri, byrokratia, tulosjohtaminen, laatujohtaminen, tasapainotettu mittaristo
© Tritonia 2014-2019