Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Latvala, Tuija

Aikuisille maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen oppikirjojen Suomi-kuva 1980- ja 2000-luvulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista Suomi-kuvaa aikuisille maahanmuuttajille suunnatut suomen kielen oppikirjat välittävät 1980- ja 2000-luvulla, ja onko oppikirjojen Suomi-kuvassa tapahtunut muutoksia. Aineistosta nousseita teemoja analysoimalla selvitettiin, millainen kuva Suomesta halutaan välittää oppikirjojen kautta maahanmuuttajille. Aineistosta nousseet teemat luokiteltiin omiksi ryhmikseen, ja laskettiin kunkin teeman esiintymät kummallakin vuosikymmenellä. Lisäksi tarkasteltiin, mitä yleisimmistä teemoista kerrotaan, ja onko niiden kuvaami¬sessa tapahtunut muutoksia vuosikymmenten välillä. Aineistoa käsiteltiin sekä kvalita¬tiivisesti että kvantitatiivisesti. Aineisto koostui neljästä maahanmuuttajille suunnatusta suomen kielen oppikirjasta, kaksi kirjaa kummaltakin vuosikymmeneltä, ja aineisto rajattiin niiden sisältämiin teksteihin. Teoreettinen viitekehys muodostui oppikirjoihin liittyvästä tutkimuksesta, maahanmuuttajien opettamisesta, suomalai¬suu¬desta, suomalai¬sesta kulttuurista sekä yhteiskunnasta ja Suomi-kuvasta.

Yleisimpien aiheiden joukossa kummallakin vuosikymmenellä olivat perhe, työ, koti ja asuminen sekä matkustaminen, viikonloput ja lomat. Lisäksi 1980-luvulla yleinen aihe oli koulu ja opiskelu ja 2000-luvulla uskonnot sekä ruoka ja juoma. Saatujen tutkimus¬tulosten mukaan voidaan päätellä, että maahanmuuttajille halutaan välittää Suomesta kuva perhe- ja työkeskeisenä maana, jonka asukkaille koti on tärkeä paikka, mutta jotka pitävät kuitenkin myös matkustamisesta vapaa-ajalla ja loma-aikoina. Suurin muutos aiheiden kuvaamisessa oli tapahtunut perheen suhteen ja jonkin verran muutoksia oli havaittavissa myös kodin ja asumisen kuvaamisessa. Työn sekä matkustamisen, viikon¬loppujen ja lomien kuvaaminen oli sen sijaan säilynyt melko samanlaisena 1980-luvulta 2000-luvulle. Oppikirjoista nouseva Suomi-kuva on yhteydessä myös siihen, millaisia asioita ja aihepiirejä aikaisemman tutkimuksen mukaan on hyvä opettaa aluksi maahan¬muuttajille. Aineistosta nousseet teemat vahvistavat aikaisemmissa tutkimuk¬sis¬sa esiin tullutta seikkaa, jonka mukaan maahanmuuttajien opettaminen ei ole pelkkää kielen opettamista, vaan myös kulttuurin. Suomen kielen oppikirjoilla on tärkeä tehtävä Suomi-kuvan välittämisessä ja kulttuuriopettamisessa, koska niiden kautta yleensä tutustutaan uuteen kulttuuriin ja kotimaahan jo aika alkuvaiheessa, ellei sitten jo ennen maahanmuuttoa.
Avainsanat:
Maahanmuuttajat, suomen kielen oppikirjat, Suomi-kuva, suomalainen yhteiskunta
© Tritonia 2014-2019