Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kujala, Sari

Sosiaalitoimistotyö kehittyy: Tarkastelun kohteena työorientaatio- ja organisaatiotekijöiden vaikutus sosiaalitoimiston kehittämistyössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallinto
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Sosiaalitoimistoissa tapahtuva työ on ollut suurten yhteiskunnallisten, taloudellisten ja väestön rakenteellisten muutosten näyttämönä viime vuosina. Asiakkaiden tosiasiallinen sosiaalisten ongelmien vaikeutuminen ja monimutkaistuminen on asettanut osaamishaasteita sosiaalitoimistoille. Syntynyttä tilannetta ovat taustoittaneet sosiaalialan rakenteelliset ja organisatoriset muutokset, resurssien niukkeneminen sekä työn laadun ja vaikuttavuuden näytön vaatimukset. Sosiaalitoimistoissa on eletty hankkeiden aikaa. Työn kehittämisen välineinä on toteutettu lukuisia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Sosiaalialalla on tällä hetkellä meneillään niin organisaation ulkopuolelta toteutettuja ja organisaation sisäisiä projekteja ja hankkeita.

Tämän pro gradu -tutkielman kohteena on siis sosiaalitoimisto ja siellä tapahtuva kehittämistyö. Tarkempi tarkastelu kohdistuu sosiaalitoimistoon organisaationa ja työorientaatioiden työympäristönä sekä niistä nouseville kehittämistyötä ohjaaville tekijöille. Tutkielmassa pyritään täsmentämään ja nimeämään näitä tekijöitä ja pohditaan, kuinka ne tulisi huomioida kehittämissuunnittelussa. Työorientaation teoreettisina tarkastelunäkökulmina on professio ja asiantuntijuus, organisaatiota tarkastellaan professionaalisen organisaation ja asiantuntijaorganisaation viitekehyksestä.

Empiriaosassa tarkastellaan näiden, teoriatarkastelussa havaittujen tekijöiden esiintyvyyttä sosiaalitoimistojen kehittämistyössä vertaishaastatteluaineiston kautta. Vertaishaastattelutilanteet toteutettiin sosiaalitoimistojen HYKE – hankkeen yhteydessä ja niihin osallistuivat eri sosiaalitoimistojen työntekijät. Tutkimuskysymykseksi muodostuivat: mitä ovat ne, työorientaatiosta ja organisaatiosta nousevat tekijät, jotka vaikuttavat sosiaalitoimiston kehittämistyöhön ja miten nämä tekijät vaikuttavat ja kuinka ne tulisi huomioida sosiaalitoimiston kehittämishankkeen suunnittelussa?

Teoriatarkastelun ja vertaishaastatteluaineiston analyysin tuloksena sosiaalitoimistojen työntekijöiden työorientaatiota käsiteltiin neljän osa-alueen kautta: tiedon käytön, työotteen, työn funktion ja työn autonomian. Tässä tarkastelussa sosiaalitoimistojen työntekijöiden työorientaatio näyttäytyy vahvasti professiosuuntautuneena. Professionaalisen työorientaation vaikutus kehittämistyöhön tulisi huomioida seuraavasti: kehittämistyön tavoitteen ja kohteen tulee olla yksilöllötasolla motivoiva, omassa työtehtävässä sovellettava. Yhteistoiminnalle tulee luoda foorumeita, joissa työntekijät voivat jakaa työhön liittyvää tietoa, kokemuksia ja tunteita. Kehittämistyöhön liittyvä yhteistoiminnan taito voi vaatia harjoittelua. Vastuullisuutta edellytetään kehittämistyön organisoinnilta, prosessiin ylläpitämiseltä ja henkilöstön sitoutumiselta ja hankkeen vetämiseltä. Kehittämistyö tulee aikatauluttaa ajoissa ja resursoida riittävästi.

Sosiaalitoimistojen organisaatiota tarkasteltiin työn jaon, innovaatiokyvyn, työn standardoinnin, yhteistyön ja vastuun osa-alueiden kautta. Tässä tarkastelussa sosiaalitoimiston organisaatio tulee esiin professio-byrokraattisena toimintaympäristönä. Tämän toimintaympäristön haasteet kehittämistyölle ovat seuraavia: tulisi huomioida mahdollisuus työn laajempaan tarkasteluun ja siten hyödyntää ja vahvistaa olemassa olevaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä havainnoida osaamisvajeita. Kehittämisprosessit tulee aloittaa ja päättää yhdessä sekä prosessin ohjaus varmistaa ja sopia siihen liittyvästä kokonais- ja / tai osavastuutuksesta. Organisaation yhdessä tekeminen on käsitettävä merkittäväksi ohjaavaksi tavoitteeksi ja sille on varattava aikaa ja paikka. Kehittämistyö vaatii organisaation johdon sitoutumista, innostusta ja vastuuta prosessin ohjauksesta kohti tavoitetta.
Avainsanat:
sosiaalitoimistot, kehittäminen, professiot, organisaatio, työorientaatio, asiantuntijat
© Tritonia 2014-2019