Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Arola, Essi

"No mulle tulee siitä semmonen pirtee olo". Animaatiosarjojen vaikutukset 8-vuotiaisiin lapsiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka animaatiosarjat vaikuttavat 8-vuotiaisiin lapsiin. Tavoitteeseen haettiin vastausta haastattelemalla lapsia sekä toimittamalla kyselylomake heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Haastatteluihin valittiin viisi tyttöä ja viisi poikaa. Vanhempia tutkimukseen osallistui 19 ja opettajia kolme. Ennen haastatteluja lapsille järjestettiin katselutilaisuus, jossa lapsille näytettiin yksi jakso kustakin tutkimukseen valitusta animaatiosarjasta: Transformers, Pokémon ja Winx Club.

Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin apuna aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Analyysissa aineisto pelkistettiin ja vaikutuksia koskevat vastaukset luokiteltiin sisällön mukaan. Lasten vastauksista kävi ilmi, että animaatiosarjojen vaikutukset näkyivät selvimmin heidän leikeissään. Poikien leikeissä mallit otetaan suoraan sarjoista, kun taas tytöt ottavat leikkeihinsä sarjoista hahmot, mutta leikin kulku keksitään itse. Aineistossa oli vastauksia, joiden perusteella animaatiosarjat voivat aiheuttaa lapsille myös pelkoa ja fyysisiä vaikutuksia. Tällaisia olivat painajaiset, levottomuus sekä päänsärky. Lasten mukaan animaatiosarjojen katselusta tulee heille hyvä olo. Vanhemmat tai opettajat eivät sen sijaan maininneet yhtään myönteistä vaikutusta. Lisäksi osa vanhemmista oli sitä mieltä, että animaatiosarjat eivät vaikuta lapseen mitenkään.

Kysyttäessä perheen sisäisiä sääntöjä koskien lasten televisionkatselua sekä tutkimuskohteena olleita animaatiosarjoja selvisi, että sääntöjä asetettiin perheissä ajankäytön, ajankohdan, ohjelman laadun ja ikärajasuositusten mukaan. Tutkimuskohteena olleita animaatiosarjoja koskevia sääntöjä oli ainoastaan yhdessä perheessä, jossa lapsi ei saa katsoa kyseisiä sarjoja ollenkaan. Kävi myös ilmi, että vaikka suurin osa aikuisista uskoo lasten ymmärtävän animaatiosarjat fiktioksi, niin myös poikkeuksia löytyy. Faktan ja fiktion erottamisen vaikeutta kuvasti tutkimuksessani yksi poika, jonka mukaan animaatiosarjojen tapahtumat voisivat olla myös todellisia. Vertailemalla tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin voidaan todeta, että animaatiosarjojen vaikutukset ovat samankaltaisia kuin muidenkin televisio-ohjelmien, mutta eivät yleensä kuitenkaan yhtä voimakkaita.
Avainsanat:
animaatiosarjat, 8-vuotias lapsi, median vaikutukset, televisio, anime
© Tritonia 2014-2019