Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Kalliomaa, Tero

Kiinalaisille valkoinen on kuoleman väri. Kulttuuritaustan vaikutus verkkosivujen suunnitteluun

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
110
Tutkimuksen tavoitteena on luoda menetelmä, jonka avulla verkkosivujen suunnittelija voi arvioida alustavasti verkkosivujen kansainvälistä käytettävyyttä. Kansainvälinen käytettävyys perustuu eri kulttuurien käytänteiden huomioimiseen. Siinä otetaan huomioon symbolien ja värien merkitysten sekä perinteisten käytettävyysperiaatteiden, heuristiikkojen, lisäksi myös käytetyt metaforat, ajatusmallit, navigaatio, vuorovaikutus ja ulkoasu. Valmiit kulttuurimallit ovat käyttökelpoisin tapa tarkastella kansainvälistä käytettävyyttä verkkosivuilla. Tässä työssä tarkastelen ABB Oy Sähkönjakeluautomaation verkkosivuston toimivuutta suhteessa kiinalaiseen kulttuurin.

Marcuksen (2005) kansainvälisten heuristiikkojen avulla luon näkemyksen siitä, miten Hofsteden (Hofstede & Hofstede 2005) kulttuurimallia voidaan hyödyntää verkkosivuilla. Smithin ym. (2004: 87) kansainvälisten verkkosivujen suunnittelumalli tarjoaa pohjan kansainvälisen käytettävyyden arviointimenetelmälleni. Täydennän mallia perinteisen ja kansainvälisen heuristisen analyysin avulla. Hyödynnän Fordin ja Gelderblomin (2003) tutkimusta kansainvälisten heuristiikkojen ja käytettävyyden suhteen selvittämiseksi ja Smithin ym. (2004) tutkimusta kansainvälisten muuttujien keskinäisen tärkeysjärjestyksen arviointiin kiinalaisessa kulttuurissa.

Testaan menetelmän toimivuutta analysoimalla sen avulla ABB:n verkkosivuston ja vertailemalla sitä kolmeen kiinalaiseen verkkosivustoon. Menetelmän testaus osoittaa, että sitä voidaan hyödyntää kansainvälisten verkkosivujen suunnitteluun ja analysointiin, mutta varsinkin Marcuksen (2005) kansainväliset heuristiikat kaipaavat tuekseen lisätutkimusta. Varsinkaan tutkitut kiinalaiset verkkosivustot eivät noudata täysin Marcuksen (2005) mallin mukaan analysoituina Hofsteden (Hofstede & Hofstede 2005) tutkimuksen tuloksia Kiinan kohdalla. Kiinalaisten sivustojen laajemman tutkimuksen perusteella voitaisiin sanoa tarkemmin, millaisia ne ovat suhteessa kansainvälisiin heuristiikkoihin. Kohdekulttuurissa tehdyt käyttäjätestit tai kohdekulttuurin jäsenistä koostuvan analyysiryhmän tekemät käyttöliittymäanalyysit parantaisivat menetelmän avulla saatujen tulosten pätevyyttä. Ilman niitäkin menetelmä tarjoaa kuitenkin verkkosivujen suunnittelijalle työkalut kansainvälisten verkkosivujen käytettävyyden parantamiseen.
Avainsanat:
kulttuuri, kulttuurimallit, verkkosivujen suunnittelu, käytettävyys, heuristinen analyysi
© Tritonia 2014-2019