Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nelimarkka, Mikko

Language-Integrated Queryn ja Windows Presentation Foundationin soveltaminen monikerrosarkkitehtuurissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jari Töyli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Monikerrosarkkitehtuuri on käsitteenä monille tuttu, mutta sen soveltaminen käytännös-sä ei välttämättä ole niin yksiselitteistä. Se soveltuu monien erityyppisten ohjelmistojen arkkitehtuuriksi, mutta suunnittelussa on alusta alkaen otettava huomioon tavoitteet, joita arkkitehtuurin tulisi vastata. Tavoite, johon monikerrosarkkitehtuurin soveltamisel-la tässä tutkimuksessa pyritään, on ohjelmistolaajennusten tehokas tuottaminen. Tämä edellyttää komponenttien uudelleenkäyttöä ja tapauskohtaisten muutosten tekemistä mahdollisimman vähällä työmäärällä. Tutkimuksen aiheeseen kuuluu myös kaksi uuttaa ohjelmistotekniikkaa, joita ovat käyttöliittymien ohjelmointirajapinta Windows Presen-tation Foundation (WPF) sekä tiedonkäsittelytekniikka Language-Integrated Query (LINQ). Molempia tekniikoita voidaan käyttää monikerrosarkkitehtuurin yhteydessä, mutta molemmissa on myös erityispiirteitä, jotka toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, saavutetaanko uusien tekniikoiden käytöstä etuja, jotka edesauttaisivat tavoitteeseen pyrkimistä. LINQ tarjoaa monipuolisen luokkakirjas-ton, joka helpottaa ohjelmoijan työtä monissa paikoissa. Sen integroiminen moniker-rosarkkitehtuuriin vaatii kuitenkin erityistä huomiota, ettei se aiheuta suorituskyvyn heikkenemistä tai jopa virhetilanteita. WPF puolestaan tarjoaa joustavuutta sekä uuden-laisen lähtökohdan käyttöliittymien suunnitteluun. WPF-käyttöliittymää voi käyttää sekä työpöytä-, että web-sovelluksessa. Tämä on mahdollista myös samalla lähdekoo-dilla, mikäli se on tehty uudella XML-pohjaisella kuvauskielellä, eXtensible Applicati-on Markup Languagella (XAML). Aiheen käsitteiden yhteensulattamisessa käytetään esimerkkitapausta, jota varten tutkimuksessa suunnitellaan WPF:ää ja LINQ:ä hyödyn-tävä arkkitehtuuri. Arkkitehtuurin suunnittelun perustana ovat asetetut tavoitteet, pitäen mielessä myös uusista tekniikoista saatavat edut.
Avainsanat:
monikerrosarkkitehtuuri, LINQ, WPF, XAML
© Tritonia 2014-2019