Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Vasala, Antti

Haasteena kongressipalveluiden konseptointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia miten palvelukonseptia voidaan kehittää asiakkaiden ostopäätösprosessiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Ensimmäisenä tavoitteena oli mallintaa palvelukonseptin keskeisimmät elementit kehittämisen kannalta. Tutkimuksen teoriaosuudessa tuotiin esille miten palvelua voidaan kehittää palveluihin- ja matkailuun liittyvien teorioiden pohjalta. Keskeistä kehittämisen kannalta on ymmärtää palveluiden ominaispiirteet, palvelun laatuun vaikuttavat tekijät sekä mitä asioita matkailutuotteen kehittämisessä on hyvä huomioida.

Toisena tavoitteena oli tuoda esille keskeiset teemat kongressijärjestäjien odotuksiin perustuvassa palvelukonseptin kehittämisessä. Ongelmaa lähestyttiin tuomalla teoriassa esille kongressimatkailun ominaispiirteitä ja tarkastelemalla kongressijärjestäjien ostopäätösprosesseja sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat ostopäätösprosesseihin.

Kolmantena tavoitteena oli tutkimuksen empiirisessä osassa tuottaa tietoa siitä miten kongressijärjestäjien ostopäätöskriteerejä voidaan hyödyntää palvelukonseptin kehittämisessä kongressimatkailussa Levin ympäristössä. Ostopäätösprosesseja ja ostopäätöskriteerejä tutkittiin teemahaastatteluiden avulla.

Tutkimukseen osallistuneet muodostivat hyvin heterogeenisen kohderyhmän, joten tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että teoria indikoi joitain haastatteluissa esiin nousseita asioita. Tämän tutkimuksen perusteella ei pystytä todentamaan teoriaa, mutta tutkimus syventää käsitystä yhdistysten ja järjestöjen ostopäätösprosesseista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat kongressipaikan valintaan. Tietoa voidaan hyödyntää kongressipalveluiden suunnittelussa ja ideoinnissa.
Avainsanat:
Palveluiden kehittäminen, kongressimatkailu, ostopäätösprosessi
© Tritonia 2014-2019